DL ÂL Màu lễ phục Thứ
15 13/11 Tím CN Chúa Nhật III Mùa Vọng. Hôm nay có thể sử dụng màu hồng, sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Is 35, 1-6a. 10; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-1
Giáo huấn số 3
GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG TIN VÀ RAO GIẢNG TIN MỪNG
Bởi vì gia đình Kitô hữu dự phần vào sự sống và sứ mạng của Hội thánh, một Hội thánh đang kiên trì lắng nghe Lời Thiên Chúa với tâm tình tôn giáo và đang công bố Lời ấy với lòng tin cậy mãnh liệt, nên gia đình ấy sống vai trò tiên tri của mình bằng cách đón nhận và loan báo Lời Chúa; như thế gia đình ngày càng trở nên một cộng đồng tin và rao giảng Tin Mừng. (Tông huấn về các bổn phận của gia đình của Đức Thánh Cha John Paul II, số 51)

16 14 Tím Hai Thứ hai tuần III Mùa vọng. Ds 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27.
17 15 Tím Ba Thứ ba tuần III Mùa vọng. St 49, 2.8-10; Mt 1, 1-17.
18 16 Tím Tư Thứ tư tuần III Mùa vọng. Gr 23, 5-8; Mt 1, 18-24.
19 17 Tím Năm Thứ năm tuần III Mùa vọng. Tl 13, 2-7. 24-25a; Lc 1, 5-25.
20 18 Tím Sáu Thứ sáu tuần III Mùa vọng. Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38
21 19 Tím Bảy Thứ bảy tuần III Mùa vọng. Thánh Phêrô Canisiô, Lm, TS Hội thánh. Dc 2, 8-14 (hay Xp 3, 14-18a); Lc 1, 39-45