xin cùng đồng hành với Chúa Giêsu

chúng con cùng vác chung thánh giá, đồng hành với nhau trên đường Đức Tin.