Lời Kêu Cầu

Lòng con cảm mến Chúa trời
Đêm này con ngắm Chúa trời tình yêu
Nhìn lên Thánh Giá con kêu
Xin Ngài Nhận lấy lời kêu van nài.

Loài người tội lỗi trần ai
Xin Ngài tha thứ bên Ngài con xin
Xin thương thánh hóa lòng tin
Cho con mạnh sức niềm tin vững bền.

Tình yêu Chúa mãi vựng bền
Cho nhân thế mãi gọi tên Vua Trời
Con xin đi khắp chân trời
Loan tin con Chúa xuống đời cứu con.

Lòng con trông ngóng mỏi mòn
Mong cho thế giới không còn chiến tranh
Cho dù hy vọng mong manh
Nhưng con vẫn muốn an lành khắp nơi.

bethichconlua