Truyện ngắn: Ấm Trà Ấm Áp
Tác giả:
Loan Phạm
Trình bày:
Loan Phạm & Thái Nguyễn