PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Cao Thanh Hoàng 1. Thánh Ca Cao Thanh Hoàng
 2. Thánh Ca Cao Thanh Hoàng (tiếp theo)
 3. Thánh Ca Cao Thanh Hoàng (tiếp theo)
 4. Khải Hoàn Ca ( Ns. Cao Thanh Hoàng)
 5. Cung đàn ngợi ca - Thánh nữ Cecilia (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 6. Alleluia - Lễ Các Thánh tử Đạo Việt Nam (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 7. Reo ca ngày về Tv. 125 (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 8. Alleluia - Lễ Kitô Vua (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 9. Chúa là Vua hiển trị Tv. 92 (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 10. Tôn vinh Giêsu Vua (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 11. Danh Chúa hiển vinh (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 12. Chúa Nhật Mùa Vọng 1 Năm A - Tôi vui mừng (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 13. Chúa Nhật Mùa Vọng 2 Năm A - Thái bình thịnh tri (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 14. Chúa Nhật Mùa Vọng 3 Năm A - Xin Chúa cứu độ chúng con (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 15. Chúa Nhật Mùa Vọng 4 Năm A - Chúa sẽ ngự vào (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 16. Chúa Nhật Mùa Vọng 1 Năm B - Xin phục hồi dân Ngài (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 17. Chúa Nhật Mùa Vọng 2 Năm B - Xin tỏ cho chúng con (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 18. Chúa Nhật Mùa Vọng 3 Năm B - Linh hồn tôi reo mừng (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 19. Chúa Nhật Mùa Vọng 4 Năm B - Con sẽ ca ngợi (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 20. Chúa Nhật Mùa Vọng 1 Năm C - Con nâng hồn lên (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 21. Chúa Nhật Mùa Vọng 2 Năm C - Chúa đối xử đại lượng (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 22. Chúa Nhật Mùa Vọng 3 Năm C - Dân Sion (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 23. Chúa Nhật Mùa Vọng 4 Năm C - Xin phục hồi dân Ngài (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 24. Lễ đêm Giáng Sinh - Alleluia (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 25. Lễ đêm Giáng Sinh - Người là Đấng Kitô (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 26. Lễ rạng đông Giáng Sinh - Chúa hiển trị (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 27. Lễ ban ngày Giáng Sinh - Alleluia (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 28. Lễ ban ngày Giáng Sinh - Khắp cõi địa cầu (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 29. Lễ Hiển Linh - Alleluia (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 30. Lễ Hiển Linh - Đến triều bái Người (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 31. Lễ Thánh Gia - Phúc cho ai (Ns. Cao Thanh Hoàng)
 32. Lễ Maria Mẹ Thiên Chúa - Xin Thiên Chúa xót thương (Ns. Cao Thanh Hoàng)