PDA

View Full Version : @Pontifex - Bản tweet của Đức Giáo HoàngPages : [1] 2 3 4

 1. @Pontifex - 19.05.2013
 2. @Pontifex - 21.05.2013
 3. @Pontifex - 22.05.2013
 4. @Pontifex - 23.05.2013
 5. @Pontifex - 24.05.2013
 6. @Pontifex - 25.05.2013
 7. @Pontifex - 26.05.2013
 8. @Pontifex - 28.05.2013
 9. @Pontifex - 29.05.2013
 10. @Pontifex - 31.05.2013
 11. @Pontifex - 01.06.2013
 12. @Pontifex - 02.06.2013
 13. @Pontifex - 03.06.2013
 14. @Pontifex - 04.06.2013
 15. @Pontifex - 05.06.2013
 16. @Pontifex - 07.06.2013
 17. @Pontifex - 09.06.2013
 18. @Pontifex - 11.06.2013
 19. @Pontifex - 12.06.2013
 20. @Pontifex - 16.06.2013
 21. @Pontifex - 17.06.2013
 22. @Pontifex - 19.06.2013
 23. @Pontifex - 21.06.2013
 24. @Pontifex - 23.06.2013
 25. @Pontifex - 24.06.2013
 26. @Pontifex - 28.06.2013
 27. @Pontifex - 30.06.2013
 28. @Pontifex - 02.7.2013
 29. @Pontifex - 04.7.2013
 30. @Pontifex - 05.7.2013
 31. @Pontifex - 06.7.2013
 32. @Pontifex - 08.7.2013
 33. @Pontifex - 09.7.2013
 34. @Pontifex - 12.7.2013
 35. @Pontifex - 13.07.2013
 36. @Pontifex - 14.7.2013
 37. @Pontifex - 16.7.2013
 38. @Pontifex - 18.7.2013
 39. @Pontifex - 19.7.2013
 40. @Pontifex - 20.7.2013
 41. @Pontifex - 21.7.2013
 42. @Pontifex - 22.7.2013
 43. @Pontifex - 23.7.2013
 44. @Pontifex - 25.07.2013
 45. @Pontifex - 27.7.2013
 46. @Pontifex - 28.7.2013
 47. @Pontifex - 29.7.2013
 48. @Pontifex - 02.08.2013
 49. @Pontifex - 08.08.2013
 50. @Pontifex - 09.08.2013
 51. @Pontifex - 11.08.2013
 52. @Pontifex - 17.08.2013
 53. @Pontifex - 20.08.2013
 54. @Pontifex - 21.08.2013
 55. “Chúng ta không thể là Kitô hữu bán thời gian” - ĐGH Phanxicô viết trên Twitter
 56. @Pontifex - 24.08.2013
 57. @Pontifex - 25.08.2013http://thanhcavietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=298
 58. @Pontifex - 27.08.2013
 59. @Pontifex - 29.08.2013
 60. @Pontifex - 30.08.2013
 61. @Pontifex - 01.09.2013
 62. @Pontifex - 02.09.2013
 63. @Pontifex - 03.09.2013
 64. @Pontifex - 04.09.2013
 65. @Pontifex - 06.09.2013
 66. @Pontifex - 07.09.2013
 67. @Pontifex - 09.09.2013
 68. @Pontifex - 10.09.2013
 69. @Pontifex - 12.09.2013
 70. @Pontifex - 13.09.2013
 71. @Pontifex - 14.09.2013
 72. @Pontifex - 17.09.2013
 73. @Pontifex - 19.09.2013
 74. @Pontifex - 20.09.2013
 75. @Pontifex - 21.09.2013
 76. @Pontifex - 23.09.2013
 77. @Pontifex - 24.09.2013
 78. @Pontifex - 26.09.2013
 79. @Pontifex - 27.09.2013
 80. @Pontifex - 28.09.2013
 81. @Pontifex - 30.09.2013
 82. @Pontifex - 01.10.2013
 83. @Pontifex - 05.10.2013
 84. @Pontifex - 07.10.2013
 85. @Pontifex - 08.10.2013
 86. @Pontifex - 10.10.2013
 87. @Pontifex - 11.10.2013
 88. @Pontifex - 15.10.2013
 89. @Pontifex - 19.10.2013
 90. @Pontifex - 21.10.2013
 91. @Pontifex - 22.10.2013
 92. @Pontifex - 24.10.2013
 93. @Pontifex - 25.10.2013
 94. @Pontifex - 26.10.2013
 95. @Pontifex - 27.10.2013 (Lời cảm ơn cúa ĐGH Phanxicô)
 96. @Pontifex - 29.10.2013
 97. Twitter @Pontifex: hơn 10 triệu follower
 98. @Pontifex - 31.10.2013
 99. @Pontifex - 01.11.2013
 100. @Pontifex - 04.11.2013
 101. @Pontifex - 05.11.2013
 102. @Pontifex - 07.11.2013
 103. @Pontifex - 08.11.2013
 104. @Pontifex - 09.11.2013
 105. @Pontifex - 11.11.2013
 106. @Pontifex - 14.11.2013
 107. @Pontifex - 15.11.2013
 108. @Pontifex - 16.11.2013
 109. @Pontifex - 18.11.2013
 110. @Pontifex - 19.11.2013
 111. @Pontifex - 21.11.2013
 112. @Pontifex - 22.11.2013
 113. @Pontifex - 23.11.2013
 114. @Pontifex - 25.11.2013
 115. @Pontifex - 26.11.2013
 116. @Pontifex - 28.11.2013
 117. @Pontifex - 29.11.2013
 118. @Pontifex - 30.11.2013
 119. @Pontifex - 02.12.2013
 120. @Pontifex - 03.12.2013
 121. @Pontifex - 05.12.2013
 122. @Pontifex - 06.12.2013
 123. @Pontifex - 07.12.2013
 124. @Pontifex - 09.12.2013
 125. @Pontifex - 10.12.2013
 126. @Pontifex - 12.12.2013
 127. @Pontifex - 13.12.2013
 128. @Pontifex - 14.12.2013
 129. @Pontifex - 16.12.2013
 130. @Pontifex - 17.12.2013
 131. @Pontifex - 20.12.2013
 132. @Pontifex - 21.12.2013
 133. @Pontifex - 23.12.2013
 134. @Pontifex - 25.12.2013
 135. @Pontifex - 26.12.2013
 136. @Pontifex - 27.12.2013
 137. @Pontifex - 28.12.2013
 138. @Pontifex - 30.12.2013
 139. @Pontifex - 31.12.2013
 140. @Pontifex - 02.01.2014
 141. @Pontifex - 04.01.2014
 142. @Pontifex - 07.01.2014
 143. @Pontifex - 09.01.2014
 144. @Pontifex - 10.01.2014
 145. @Pontifex - 11.01.2014
 146. @Pontifex - 13.01.2014
 147. @Pontifex - 14.01.2014
 148. @Pontifex - 16.01.2014
 149. @Pontifex - 17.01.2014
 150. @Pontifex - 18.01.2014
 151. @Pontifex - 21.01.2014
 152. @Pontifex - 23.01.2014
 153. @Pontifex - 25.01.2014
 154. @Pontifex - 27.01.2014
 155. @Pontifex - 28.01.2014
 156. @Pontifex - 30.01.2014
 157. @Pontifex - 31.01.2014
 158. @Pontifex - 01.02.2014
 159. @Pontifex - 02.02.2014
 160. @Pontifex - 03.02.2014
 161. @Pontifex - 04.02.2014
 162. @Pontifex - 06.02.2014
 163. @Pontifex - 07.02.2014
 164. @Pontifex - 08.02.2014
 165. @Pontifex - 10.02.2014
 166. @Pontifex - 13.02.2014
 167. @Pontifex - 14.02.2014
 168. @Pontifex - 15.02.2014
 169. @Pontifex - 17.02.2014
 170. @Pontifex - 21.02.2014
 171. @Pontifex - 24.02.2014
 172. @Pontifex - 25.02.2014
 173. @Pontifex - 04.03.2014
 174. @Pontifex - 05.03.2014
 175. @Pontifex - 06.03.2014
 176. @Pontifex - 07.03.2014
 177. @Pontifex - 08.03.2014
 178. @Pontifex - 14.03.2014
 179. @Pontifex - 18.03.2014
 180. @Pontifex - 20.03.2014
 181. @Pontifex - 21.03.2014
 182. @Pontifex - 22.03.2014
 183. @Pontifex - 24.03.2014
 184. @Pontifex - 25.03.2014
 185. @Pontifex - 27.03.2014
 186. @Pontifex - 29.03.2014
 187. @Pontifex - 31.03.2014
 188. @Pontifex - 01.04.2014
 189. @Pontifex - 03.04.2014
 190. @Pontifex - 05.04.2014
 191. @Pontifex - 07.04.2014
 192. @Pontifex - 08.04.2014
 193. @Pontifex - 10.04.2014
 194. @Pontifex - 11.04.2014
 195. @Pontifex - 12 & 14.04.2014
 196. @Pontifex - 15.04.2014
 197. @Pontifex - 19.04.2014
 198. @Pontifex - 20.04.2014
 199. @Pontifex - 24.04.2014
 200. @Pontifex - 26.04.2014
 201. @Pontifex - 28.04.2014
 202. @Pontifex - 29.04.2014
 203. @Pontifex - 01.05.2014
 204. @Pontifex - 03.05.2014
 205. @Pontifex - 05.05.2014
 206. @Pontifex - 06.05.2014
 207. @Pontifex - 08.05.2014
 208. @Pontifex - 09.05.2014
 209. @Pontifex - 10.05.2014
 210. @Pontifex - 12.05.2014
 211. @Pontifex - 17.05.2014
 212. @Pontifex - 19.05.2014
 213. @Pontifex - 20.05.2014
 214. @Pontifex - 22.05.2014
 215. @Pontifex - 24.05.2014
 216. @Pontifex - 29.05.2014
 217. @Pontifex - 30.05.2014
 218. Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô
 219. @Pontifex - 02.06.2014
 220. @Pontifex - 03.06.2014
 221. @Pontifex - 08.06.2014
 222. @Pontifex - 09.06.2014: Đừng nói xấu sau lưng...
 223. @Pontifex - 12.06.2014: Chúc World Cup
 224. @Pontifex - 13.06.2014: Đừng cản trở Chúa Thánh Thần
 225. @Pontifex - 14.06.2014: Cầu nguyện cho hoà bình ở Syria.
 226. @Pontifex - 16.06.2014: Xin Chúa chúc lành...
 227. @Pontifex - 17.06.2014: Người già, kho tàng quí giá...
 228. @Pontifex - 19 & 20.06.2014
 229. @Pontifex - 24.06.2014: Ước mong của Đức Giáo Hoàng
 230. @Pontifex - 26.06.2014: Gia đình ...
 231. @Pontifex - 28.06.2014: Làm bạn với Thiên Chúa
 232. @Pontifex - 29 - 30.06.2014
 233. @Pontifex - 01.07.2014: Sống như con cái Chúa
 234. @Pontifex - 03.07.2014: Đừng từ bỏ giấc mơ
 235. @Pontifex - 08.07.2014: Không mất và sẽ mất
 236. @Pontifex - 10.07.2014: Đừng ngại
 237. @Pontifex - 12.07.2014: Lợi ích của giải túc cầu...
 238. @Pontifex - 15.06.2014: Đừng sống tầm thường
 239. @Pontifex - 17.07.2014: Nhờ Giáo Hội
 240. @Pontifex - 19.07.2014: Học biết quảng đại
 241. @Pontifex - 22.07.2014: Nguy cơ...
 242. @Pontifex - 29.07.2014: Hãy luôn biết ơn
 243. @Pontifex - 31.07.2014: Nhờ việc cầu nguyện
 244. @Pontifex - 03.8.2014
 245. @Pontifex - 05.8.2014: Linh hồn sẽ bị mất...
 246. @Pontifex - 07.8.2014: Để Thiên Chúa được lớn lên ...
 247. @Pontifex - 08.8.2014: Hướng về Iraq
 248. @Pontifex - 11.8.2014: Lời kêu gọi đến mọi gia đình...
 249. @Pontifex - 13.8.2014: Ý nguyện của ĐGH
 250. @Pontifex - 15.8.2014: Hãy tỉnh táo và cảnh giác