PDA

View Full Version : Lời Chúa vào đời 1. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XXV Thường niên A
 2. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XXVI Thường niên A
 3. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XXIX Thường niên A
 4. 40 Giây Lời Chúa lễ Thánh Gia Thất năm B
 5. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật II Phục Sinh năm B
 6. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật III Phục Sinh năm B
 7. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật IV Phục Sinh năm B
 8. Các mối phúc thật
 9. 40 giây Lời Chúa - Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 10. 40 giây Lời Chúa - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
 11. 40 Giây Lời Chúa Chúa nhật XI Thường niên năm A - Mình Máu Thánh Chúa Kitô
 12. Chỉ Một Câu