PDA

View Full Version : Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn 1. Bởi vì anh yêu em mất rồi
 2. Tình Chúa yêu thương con 1 - Xuân Đàn
 3. Tình Chúa yêu thương con 2 - Xuân Đàn
 4. Tay Ngài đỡ nâng - Xuân Đàn
 5. Chúa yêu con từ ngàn xưa - Xuân Đàn
 6. Lễ Dâng Đầu Năm - Xuân Đàn
 7. Chúa là hy vọng - Xuân Đàn
 8. Nguyện Chúa thương giữ gìn
 9. Cuộc tình nay đã nên duyên - Xuân Đàn
 10. Vinh danh Thiên Chúa - Xuân Đàn
 11. Mẹ hằng cứu giúp - Xuân Đàn
 12. Tán dương tình yêu Chúa - Xuân Đàn
 13. Xin Chúa thương soi lối - TV 66 - XUÂN ĐÀN
 14. Vì Chúa yêu con - Xuân Đàn
 15. Xin Chúa thương mẹ cha 3 - Xuân Đàn
 16. Nguyện xin thương con - Xuân Đàn
 17. Xin Chúa thương mẹ cha 3 - Xuân Đàn