PDA

View Full Version : Chúa Nhật & Lễ Trọng Năm A 1. Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm A
 2. Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm A
 3. Ngày 8/12 Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Lễ trọng.
 4. Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm A
 5. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm A
 6. Ngày 24/12 Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh (Lễ sáng)
 7. Ngày 25/12 Lễ Giáng Sinh
 8. Lễ Thánh Gia Thất Năm A
 9. Chúa Nhật Lễ Chúa hiển linh
 10. Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm A
 11. Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm A
 12. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm A - Mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên
 13. Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A
 14. Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên Năm A
 15. Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên Năm A
 16. Chúa Nhật Tuần VIII Mùa Thường Niên Năm A
 17. Thứ Tư Lễ Tro đầu Mùa Chay
 18. Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm A
 19. Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm A
 20. Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A
 21. Ngày 19/3 Lễ kính Thánh Giuse (năm nay dời 20/3)
 22. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm A
 23. Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm A
 24. Chúa Nhật Lễ Lá Năm A
 25. Thứ Hai Tuần Thánh
 26. Thứ Ba Tuần Thánh
 27. Thứ Tư Tuần Thánh
 28. Thứ Năm Tuần Thánh
 29. Thứ Sáu Tuần Thánh
 30. Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh. Năm A
 31. Chúa Nhật Lễ Phục Sinh
 32. Chúa Nhật II Phục Sinh - Lễ Kính Lòng Thương Xót của Chúa. Năm A
 33. Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm A
 34. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm A - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
 35. Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm A
 36. Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm A
 37. Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm A.
 38. Chúa Nhật Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống
 39. Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
 40. Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A
 41. Ngày 24/6 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
 42. Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên Năm A
 43. Ngày 29/6 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Lễ trọng.
 44. Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A
 45. Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm A
 46. Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A
 47. Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A
 48. Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm A
 49. (Chúa Nhật) Ngày 6/8 Lễ Chúa Hiển Dung. Năm A.
 50. Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A
 51. Ngày 15/8 Đức Mẹ lên trời. Lễ trọng.
 52. Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm A
 53. Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm A
 54. Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm A
 55. Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A
 56. Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm A
 57. Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A
 58. Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên Năm A - Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
 59. Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm A
 60. Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm A
 61. Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm A - Chúa Nhật Truyền Giáo
 62. Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm A
 63. Ngày 1/11 Lễ Các Thánh
 64. Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A
 65. Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A
 66. Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên Năm A - Kính trọng thể các Thánh Tử đạo Việt Nam
 67. Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên Năm A: Lễ Chúa Kitô Vua