PDA

View Full Version : Chúa Nhật & Lễ Trọng Năm B 1. Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng Năm B
 2. Ngày 8/12 Lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Lễ trọng.
 3. Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng
 4. Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng Năm B
 5. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Vọng Năm B
 6. Ngày 25/12 Lễ Giáng Sinh
 7. Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm B
 8. Ngày 1/1 cuối Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh. Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng.
 9. Chúa Nhật Lễ Chúa hiển linh
 10. Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm B
 11. Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên Năm B
 12. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên Năm B
 13. Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm B
 14. Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm B
 15. Thứ Tư Lễ Tro đầu Mùa Chay
 16. Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B/Mùng 3 Tết – Thánh hóa công việc.
 17. Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B
 18. Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm B
 19. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm B
 20. Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm B
 21. Ngày 19/3 Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria. Lễ trọng.
 22. Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
 23. Thứ Hai Tuần Thánh
 24. Thứ Ba Tuần Thánh
 25. Thứ Tư Tuần Thánh
 26. Thứ Năm Tuần Thánh
 27. Thứ Sáu Tuần Thánh
 28. Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh. Năm B.
 29. Chúa Nhật Phục Sinh Năm B
 30. Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh. Kính lòng thương xót Chúa. Năm B.
 31. Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm B
 32. Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Năm B
 33. Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm B
 34. Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm B
 35. Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng Thiên Năm B
 36. Chúa Nhật Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ trọng.
 37. Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B
 38. Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên Năm B - Lễ Mình Máu Chúa Kitô. Lễ trọng.
 39. Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên Năm B
 40. Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm B
 41. Chúa Nhật ngày 24/6 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
 42. Ngày 29/6 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Lễ trọng.
 43. Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm B
 44. Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm B
 45. Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên Năm B
 46. Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm B
 47. Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm B
 48. Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm B
 49. Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm B
 50. Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm B
 51. Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm B
 52. Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm B
 53. Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm B
 54. Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm B
 55. Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B
 56. Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm B
 57. Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên Năm B – Ngày 7/10 Kính Đức Mẹ Mân Côi
 58. Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B
 59. Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B - Cầu cho việc truyền giáo
 60. Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm B
 61. Ngày 1/11 Lễ Các Thánh
 62. Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên Năm B
 63. Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm B
 64. Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên Năm B - Kính trọng thể các Thánh tử đạo Việt Nam.