PDA

View Full Version : Hình Giáng Sinh Và Các Danh Họa - Hollywood Movievũng_nước
13-11-2009, 11:07 PM
Danh Họa
Giáng Sinh:
http://www.textweek.com/art/nativity.htm
Mục Đồng:
http://www.textweek.com/art/shepherds.htm
Ba Vua:
http://www.textweek.com/art/magi.htm

http://www.allposters.com/gallery.asp?startat=/getthumb.asp&CID=C1008EF835854152805FFEBEC9DBB45D&PPID=1&sortby=PD&c=c&page=2&Search=104155

Nơi chúa sinh ra hiện nay:
http://www.sacred-destinations.com/israel/bethlehem-church-of-the-nativity
http://www.sacred-destinations.com/israel/bethlehem-church-of-nativity-photos/

Trong Phim Câu truyện Giáng Sinh 2006

http://www.allmoviephoto.com/photo/2006_The_Nativity_Story_photo.html
http://movies.yahoo.com/movie/1809701435/photo/stills

vũng_nước
13-11-2009, 11:54 PM
http://images.allmoviephoto.com/2006_The_Nativity_Story/2006_the_nativity_story_029.jpg
http://images.allmoviephoto.com/2006_The_Nativity_Story/2006_the_nativity_story_041.jpg
http://images.allmoviephoto.com/2006_The_Nativity_Story/2006_the_nativity_story_027.jpg
http://images.allmoviephoto.com/2006_The_Nativity_Story/2006_the_nativity_story_028.jpg
http://images.allmoviephoto.com/2006_The_Nativity_Story/2006_the_nativity_story_wallpaper_006.jpg
http://images.allmoviephoto.com/2006_The_Nativity_Story/2006_the_nativity_story_026.jpg


https://artusa.com/files/store/product/dubois-andwisemencamebearinggifts3.jpg
https://artusa.com/files/store/product/dubois-behold.jpg
http://www.wga.hu/art/c/christus/1/annuncib.jpg
http://www.wga.hu/detail/m/master/flemalle/nativity/nativi_.jpg
http://www.wga.hu/art/l/lotto/1521-23/06nativi.jpg