PDA

View Full Version : Đêm Diễn Nguyện Mừng Gm. Giuse Nguyễn Năng - Gp. Phát DiệmDonRac
16-12-2009, 02:20 PM
https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/TanPhongGmGiuse.NguyenNang/DemDienNguyen/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.jpg


https://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/TanPhongGmGiuse.NguyenNang/DemDienNguyen/DemDienNguyenMungGm.NguyenNang.wmv

DonRac
16-12-2009, 03:39 PM
Các files Movie Clip:

Part1: http://www.mediafire.com/?zwyjmyimjqy
Part2: http://www.mediafire.com/?2mzmilvmzjw
Part3: http://www.mediafire.com/?jnmjq1qoktm
Part4: http://www.mediafire.com/?dyym1ce3yvg
Part5: http://www.mediafire.com/?otyqykyjj2m
Part6: http://www.mediafire.com/?kkzfmyj4na1
Part7: http://www.mediafire.com/?qw2bmdwlqum