PDA

View Full Version : Hình ảnh về "Chuyến Bay Đêm 12/01/2010" của Lm. Martino Nguyễn Bá Thôngdominico_dung
14-01-2010, 09:39 PM
Hình ảnh về "Chuyến Bay Đêm 12/01/2010"
của Linh mục Martino Nguyễn Bá Thông


https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=17512


"Nhóm Tiền phương Gò vấp"


http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0908.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0909.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0911.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0913.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0914.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0915.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0916.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0920.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0921.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0922.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0924.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0925.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0926.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0927.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0928.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0929.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0930.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0931.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0932.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0934.jpg

dominico_dung
14-01-2010, 10:24 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1018.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1019.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1020.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1021.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1022.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1023.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1024.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1026.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1027.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1028.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1029.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1030.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1031.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1032.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1033.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1034.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1035.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1037.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1038.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1039.jpg

dominico_dung
14-01-2010, 10:25 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1040.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1041.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1046.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1048.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1049.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1050.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1051.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0935.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0936.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0939.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0940.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0941.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0942.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0944.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0945.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0947.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0948.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0949.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0950.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0951.jpg

dominico_dung
14-01-2010, 10:26 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0954.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0955.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0956.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0959.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0963.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0965.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0966.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0967.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0973.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0977.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0978.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0979.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0980.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0981.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0982.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0983.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0984.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0985.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0993.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1009.jpg

dominico_dung
14-01-2010, 10:27 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1010.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1011.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1014.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1015.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1016.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1017.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1052.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1053.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1056.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1057.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1058.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1059.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1060.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1061.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1063.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1064.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1065.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1066.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1067.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1068.jpg

dominico_dung
14-01-2010, 10:27 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1069.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1070.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1072.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1073.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1075.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1076.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1077.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1078.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1079.jpg
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1080.jpg

ngonsutinhyeu
14-01-2010, 10:32 PM
Hôm đó mình cũng dự định tham gia rùi.......Vậy mà, cuối cùng lại có việc bận không thể tham gia.........Tiếc thật đó.
Cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành./

dominico_dung
14-01-2010, 10:34 PM
Mời quý AEC tham khảo thêm các bài tường thuật về "Chuyến Bay Đêm" này từ trang web: http://hayyeuthuongnhau.org/ do chính Lm. Martino Nguyễn Bá Thông phụ trách

cutin_tran
15-01-2010, 08:09 AM
vui hỉ ............... có gì hạnh phúc hơn khi được giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ...........hjjjjjjjjjjjjj:hug::love:

ConXinCamTa
15-01-2010, 08:32 AM
Con xin cảm tạ vì Chúa đã gửi những ACE này đến Giúp đỡ những ACE nghèo khổ.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn năng chúc phúc cho ACE.
Có những con người bình thường làm nên những điều cao cả.

Angelus
15-01-2010, 10:16 AM
Anh xài flash gì mà đánh sáng ghê...

marthathuytien
15-01-2010, 10:20 AM
Giá mà hôm đó em cũng được tham gia chung với quý ACE thì thích nhỉ!
...hihi...

toliem1510
15-01-2010, 12:19 PM
Hi anh DUng cho em xin hình bay ngày 12-01 đi để em up lên hayyeuthuongnhau.org và http://onebodyvillage.org/ nhé. Lên hệ với em wa yahoo messenger: toliem1510. Cám ơn nhìu nha

dominico_dung
15-01-2010, 01:39 PM
Con gởi cha bài viết của một bạn trong nhóm Bình Thạnh "bay" hôm wa nè cha. Bạn này là đồng nghiệp của con, theo đạo Phật đó cha. Cha coi có sử dụng được không: (T. Liem)

"BAY ĐÊM"Tuần trước, nó nhận lời mời tham gia "bay đêm" của cô đồng nghiệp, kể ra cũng lâu lắm rồi nó không tham gia và tổ chức những chuyến bay như thế, vì muốn tổ chức một chuyến bay như thế cần nhiều nhân lực, và cả thời gian đi tiền trạm trước đó, nhưng lần này do cha Thông tổ chức, huy động được một lực lượng khá đông. Dù không đồng đạo, nhưng với nó điều đó không quan trọng, quan trọng là mục đích cuối cùng thôi.


Theo lịch hẹn, đúng 22h00 tối qua, mọi người tập trung đầy đủ trước nhà thờ Đức Bà, cùng nhau phân chia quà, chuẩn bị xuất phát, tất cả chia ra thành 3 nhóm, đi theo 3 hướng Q.4, Gò Vấp, Bình Thạnh.Nhóm nó đi Bình Thạnh. Thời tiết cuối năm se se lạnh, càng về khuya càng lạnh, những người nằm co ro dưới gầm cầu, bên hiên nhà, hay trên ngay phương tiện hành nghề và cũng là nhà của mình là chiếc xích lô, như chú bé Thành mà tụi nó gặp trên cầu vượt ở chợ Văn Thánh, em 18 tuổi, quê em ở Đồng Nai ,khi nói chuyện với em, nó cứ xót xa mãi, mỗi sáng em đi nhặt ve chai, tối về lên cầu ngủ, một ngày nhiều thì em kiếm được hơn 10k, nhưng thường thì không tới, em cũng không còn nhớ gia đình mình nữa, ba mẹ bỏ em từ nhỏ, em nhờ bà ngoại và cậu dì nuôi, nhưng họ cũng không đủ ăn thì làm sao lo nổi cho em, cái nghèo dẫn đến cái quẫn, em bị đánh đòn thường xuyên, em bỏ nhà lang thang đến Sài Gòn từ năm 11 tuổi, gầm cầu và hiên nhà trở thành nhà của em từ đó.Hay như cụ già quê ở Vĩnh Long, nhà của cụ là một hiên nhà đối diện với chợ Văn Thánh, cụ cũng trôi dạt về SG hơn 5 năm rồi, cụ bảo nhà trọ nhiều tiền quá, mà cụ bán vé số cũng chỉ lo đủ cho cái ăn hàng ngày thôi, bạn sẽ không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy cụ râu tóc bạc phơ, nằm co ro dưới cái chăn mỏng ở cái tuổi mà lẽ ra cụ phải được con cháu phụng dưỡng...... Và nhiều nhiều lắm những cụ, những em như thế, hay như cụ bà ở trước chợ Bà Chiểu, lạnh quá cụ phải dùng những tấm carton che gió.........Một cái chăn, chắc cũng chưa đủ để làm ấm cho những đêm lạnh giá, một ít tiền biếu các cụ chắc cũng chưa đủ để làm thay đổi điều gì trong cuộc sống của các cụ..... nhưng chắc mọi người sẽ ấm lòng khi biết rằng mình không bị bỏ rơi, đâu đó vẫn còn có người quan tâm đến mình, để thấy cuộc sống vẫn còn đầy những yêu thương, để sáng mai thức dậy, bắt đầu một hành trình mưu sinh mới họ sẽ mỉm cười về giấc mơ của đêm qua......

Bạn và tôi, chúng ta chưa làm được điều gì lớn lao, bất cứ khi nào có điều kiện, hãy tạo nên những giấc mơ nhỏ nhỏ như thế nhé!


Người viết: Mèo Lười


(nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/index.php?option=com_content&task=view&id=1180&Itemid=1)

dominico_dung
15-01-2010, 01:42 PM
Xui... Nhưng Vui

Khệ nệ... tay xách nách mang, hai tay hai túi với đôi chân trần... Nhìn nó... có lẽ giống đệ tử "cái bang"...

Trong chuyến "bay đêm" 12/01, nó gặp một bà... gốc Phan Rang vô Sài Gòn kiếm sống... bà muốn xin một ít quần áo cho cháu bà ăn tết. Mình vui vẻ nhận lời và hứa tối nay, ngày... 14/01 mình sẽ đem ra cho bà.

Vừa ra khỏi nhà, đi được một lát thì... dép đứt, ko thể quay về, nó tiếp tục lôi thôi lếch thếch khệ nệ.... tay xách nách mang, hai tay hai túi, tiếp tục tiến bước đôi chân trần, cái quần lửng và áo thun... Nhìn nó... có lẽ giống đệ tử "cái bang"... Người đi đường nhìn nó, rồi nhìn xuống đôi chân trần chắc nghĩ... Nó mới xin đâu đó được ít quà tết, giờ đang trên đường "tha về tổ". Một anh xe ôm lên tiếng mời chào đi xe, nó lắc đầu nguầy nguậy, anh nhìn xuống chân nó, thương cảm: "dép đâu???" "đứt rồi!" nó trả lời và tiếp tục đi. Anh lên tiếng: "dép này, lấy ko" quay đầu lại, nó nói: "Thôi khỏi, cảm ơn" và cười rồi tiếp tục đi. Trong lòng nó rộn lên niềm vui lạ thường mà... đến giờ vẫn ko biết tại sao???????
Ra đến nơi, nó đưa bà quần áo, nói chuyện một lát và đưa chân cho bà coi, bà cũng phải thương cảm cho nó: "đi bộ với đôi chân trần mà vẫn đến với bà" bà cảm động và hỏi về Chúa của nó. Không nói nhiều, nhưng nó mong... những gì nó đã làm sẽ... đem bà về bên Chúa!

Lạy Chúa, xin Ngài luôn ở với con, dẫn đường con đi và đồng hành với con trên mọi nẻo đường... Để "nơi con qua, và nơi con đến, ngập tràn ánh sáng, chan hòa niềm vui"

* Ghi chú: Cái đôi dép này đâu có pải của nó, hok biết ai trong cty chơi ác, đổi cho nó đôi dép cũ rích này, còn đôi của nó thì... ko cánh mà bay...

Nó cảm ơn bà, cảm ơn "tất cả", nhờ mất đôi dép mà... nó có một ngày ý nghĩa như hôm nay. Cảm ơn, cảm ơn thật nhiều!

Le Thanh Liem


(nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/index.php?option=com_content&task=view&id=1183&Itemid=1)

dominico_dung
15-01-2010, 01:44 PM
"Bay, Bay, Bay"

Sau khi chia tay nhau, sao nó cứ thấy ngẩn ngơ ngơ ngẩn.... Về nhà cứ cười hoài như thể.... "chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...."

Uhm, đúng thật. "Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...". Từ nhỏ đến giờ, mãi đến hôm qua nó mới làm một công việc như vậy: Ý nghĩa, vui, nó cười hoài (giống điên)

10h pm ngày 12/01/2010 nó và các bạn tổng cộng được 6 người có mặt sẵn sàng tại Nhà Thờ Đức Bà để chuẩn bị cho chuyến "bay đêm" mà cha Thông đã kêu gọi trước đó. Cùng với mọi người, tụi nó chia quà và.... chia nhóm để... lên đường!
Lần đầu tiên nó đi theo Cha, thấy mọi người đổ xô đi Quận 4 và Gò vấp hết trơn, nó... cũng muốn theo lắm nhưng... đành ngậm ngùi chọn.... Bình Thạnh "quê nhà" yêu dấu! Nhóm của nó được 6 người. Hò hét mãi, chung cuộc đi 6 chiếc xe 11 người.

11h pm 1, 2, 3 a lê hấp... lên đường! Lanh quang khắp phố phường, ngõ ngách Bình Thạnh. Má ơi... sao hok thấy ai vậy???? Người đâu hết rồi??? Thì ra... họ đã trốn hết. Họ sợ... bị bắt lên trại!

Phù, cuối cùng cũng đã thấy.... một cụ già, cụ ngụy trang bằng cách đắp lên mình rất là nhiều thùng carton, "tạo hiệu ứng đống rác" đây mà. Khẽ mở các thùng ra, lay nhẹ cụ, nó gởi cụ chiếc mền và bao li xì rồi, nhẹ nhàng trả lại hiện trường cho cụ và... dzọt lẹ. Sợ... phá giấc ngủ của cụ. Nhưng nó đã phá thiệt rồi, đêm nay, nó đã phá biết bao nhiêu giấc ngủ, đã... giúp cho bao nhiêu tâm hồn vui đến nỗi ko ngủ lại được??? Không biết! Nhưng chắc chắc, trong số đó có nó. Cám ơn cụ, cám ơn các bạn đồng hành, cám ơn mọi người, những người đã ở đó để nó đến và nhận thật nhiều niềm vui. Cám ơn, cám ơn!

2h am 13/01/2010 nhóm của nó hoàn thành nhiệm vụ trở về chỗ hẹn. Sau đó là tiết mục ăn khuya và... ra công viên 23/09 nghe cha chia sẻ "chuyện đời cha"

5h, rã đám, ai về nhà nấy. Nhưng nó ngủ hok được!

Happy Birthday cha. Con cám ơn cha rất nhiều về tất cả, cha nhé!


Le Thanh Liem

(nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/index.php?option=com_content&task=view&id=1184&Itemid=1

dominico_dung
15-01-2010, 01:48 PM
Chuyến "bay đêm" đi phát quà cho các cụ già lang thang đường phố.

Hôm qua là lần đầu tiên con đồng hành cùng Cha Thông chuyến "bay đêm" đi phát quà cho các cụ già lang thang đường phố. Và chuyến bay đêm được diễn ra tốt đẹp trong tâm tình hiệp nhất yêu thương và để lại sự ấm áp trong trái tim mỗi người tham gia lần này. Xem hinh (http://onebodyvillage.org/)

(http://onebodyvillage.org/)
Chúng con cùng tụ tập ở nhà thờ Đức Bà chờ Cha Thông đến rồi chia qua và chọn tuyến đi. Và cùng nhau xuất phát nào..
Đoàn tập trung đi 3 tuyến : Bình Thanh, Gò Vấp và Quận 4, nhóm NhạcThanh.net chúng con đi tuyến Gò Vấp gồm 11 xe và 20 người cùng nhau chạy khắp các nẻo đường trong quận Gò vấp để đem món quà nho nhỏ và niềm vui đến cho các cụ già. ... cứ thế, khi thấy ở một nơi nào đó, từ lề đường, một góc khuất ... có một hình dáng co ro đang nằm ngủ trong cái giá lạnh của những ngày cuối năm họ không biết đi về đâu không có mái nhà, người thân và một chỗ ngả lưng sau một ngày làm việc cực nhọc... và những nơi đó: lề đường, vỉa hè, gầm cầu đã trở thành nơi nghỉ ngơi của họ.Phát quà xong chúng con tập trung lại được Cha chiêu đãi bữa sáng để chúc mừng sinh nhật Cha.

Sau đó một số bạn về trước, còn một số bạn tiếp tục cùng với Cha ở công viên 23-9 trò chuyện và chia sẽ về những chuyến đi, về đời sống linh mục của Cha.

Tạ ơn Chúa đã cho chuyến đi thành công tốt đẹp và cám ơn Cha đã cho chúng con một chuyến đi đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui. Và cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã cùng đồng hành trong chuyến đi này.

Nguyện xin Chúa luôn đổ Hồng Ân trên Cha và giúp cha trên con đường dấn thân phục vụ tha nhân.


Và Cuối cùng là Happy Birtday To Cha.

Kim Ngoc


(nguồn: http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/index.php?option=com_content&task=view&id=1179&Itemid=1)

Damsan
15-01-2010, 02:11 PM
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN1069.jpg
Nàng nào mà .... tham thế anh ???? hi hi hi

hoathuytinh
15-01-2010, 04:44 PM
Hix...bùn quá...mommy hông cho đi đêm nữa ...hix

dominico_dung
16-01-2010, 01:25 AM
Nhóm "Tiền phương" Quận 4 và Bình Thạnh (http://s213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/BayDem_Phan2_BT-Q4/?albumview=slideshow)
(bổ sung hình ảnh)


http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0921.jpg
NHÓM BÌNH THẠNHhttp://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/DSCN0922.jpg
NHÓM QUẬN 4


Click để xem SlideShow_Pictures (http://s213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/BayDem_Phan2_BT-Q4/?albumview=slideshow)

xuandao
17-01-2010, 09:24 AM
cac ban that vi dai .cac ban chinh la cac thien than duoc Chua sai di den voi nguoi ngheo.cac ban da mang tinh Chua den cho nguoi bat hanh. cam on cac ban nhieu lam.cac ban da lam cho buc tranh the gioi bot am dam

dominico_dung
17-01-2010, 09:49 AM
Nhóm "Tiền phương" Quận 4 và Bình Thạnh (http://s213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/BayDem_Phan2_BT-Q4/?albumview=slideshow)
(bổ sung hình ảnh - tiếp theo)

Xin Click để xem SlideShow_Pictures (http://s213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/BayDem_ChaThong_12012010/BayDem_Phan3_BT-Q4/?albumview=slideshow) (tiếp theo)

matnhungdd
17-01-2010, 12:01 PM
ứ gì em cũng được như các anh chị , được đi giúp đỡ mọi người...thật là hay.!:92:

daodoidep
17-01-2010, 04:03 PM
Mình thật là cảm phục các bạn, chúc các bạn có nhiều sức khỏe và tiếp tục thực hiện những việc tồt.

nga
26-04-2010, 02:35 PM
các ban thật hạnh phúc.xin Chúa luôn đồng hành cùng các bạn

dinhductung
27-04-2010, 06:21 PM
Xin Chúa luôn ban ơn lành và sức khỏe cho các bạn. chúc các bạn luôn sống khỏe mạnh trong tình yêu thưởng của Chúa và Mẹ Maria.
Chúc cho những công việc như thế này luôn được tổ chức. nhìn những người như thế thật là tội nghiệp.
Có những lúc mình tự nghĩ, mình thật là khổ. Thế nhưng lại có người còn khổ hơn cả mình gắp trăm ngàn lần nữa.

Xin Chúa và Mẹ phù hộ cho họ có được một cuộc sống tốt lành hơn.

Maria Lệ Thu
28-04-2010, 10:32 AM
Xin Chúa chúc lành cho các bạn cũng như mọi công việc các bạn làm.
Nguyện xin Mẹ Maria - Thánh Cả Giuse luôn đồng hành cùng các bạn.