PDA

View Full Version : Hình ảnh ghi nhận công tác "Thăm Mái ấm Phan Sinh" - do suriNsam phụ tráchdominico_dung
29-03-2010, 12:17 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20014.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20015.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20020.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20024.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20025.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20026.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20027.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20028.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20030.jpghttps://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20065.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20068.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20073.jpg

dominico_dung
29-03-2010, 12:18 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20076.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20077.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20080.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/PhanSinh/Picture%20087.jpg