PDA

View Full Version : Ngài là Thiên Chúa con tôn thờ (Ns. Thế Thông)DonRac
27-08-2007, 10:16 PM
AnthonyPaul xin giới thiệu:
Sáng tác mới của Nhạc sỹ Thế Thông

Ngài Là Thiên Chúa Con Tôn Thờ
(Thánh vịnh 103 - Đáp ca Mồng 3 Tết Năm A)
Xin post ra đây 3 loại files: JPG - PDF và ENCORE


https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth1.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth2.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth3.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth4.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth5.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth6.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth7.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth8.jpg
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth9.jpg

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/NgaiLaThienChuaConTonTho-Tv103_tth.pdf)

ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSTheThong/ThanhVinh103-DapCaMong3TetNamA_tth.enc)

Mến chào!

giusehien
19-02-2008, 11:31 PM
Hân Hạnh gới thiệu sáng tác mới của Nhạc sỹ Thế Thông