PDA

View Full Version : Hát Từ Yêu Thương - dominico_dungdominico_dung
29-04-2010, 04:36 PM
Cùng kính mời gọi quý nhạc sĩ của Diễn đàn TCVN chung tay!


Nhạc midi (nhạc thô)
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/SangTacThanhCa/HatTuYeuThuongTCVN_DMDung.mp3

Nhạc midi (bè)
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/SangTacThanhCa/HatTuYeuThuongTCVN_Be.mp3

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/SangTacThanhCa/HatTuYeuThuongTCVN_DMDung_Be_P1.jpg


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/SangTacThanhCa/HatTuYeuThuongTCVN_DMDung_Be_P2.jpg

dominico_dung
27-05-2010, 05:35 PM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/Dung/SangTacThanhCa/HatTuYeuThuongTCVN_Vocal.mp3

DonRac
04-02-2011, 03:34 AM
https://thanhcavietnam.us/SinhNhatLan3TCVN/MP3-128/HatTuYeuThuongTCVN_DMDung_ThanhVienTCVN.mp3