PDA

View Full Version : Hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn nhân SN Lần IIIdominico_dung
01-06-2010, 09:27 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/DTC-GP-2_BangRol.jpg
Băng roll


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/DTC-GP-2_CungThanh.jpg
Di ảnh Đức Cố Thánh Cha trên Cung Thánh

dominico_dung
01-06-2010, 09:29 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20001.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20002.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20004.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20006.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20007.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20008.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20010.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20012.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20013.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20014.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20016.jpg


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20019.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20020.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20022.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20024.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20025.jpg

dominico_dung
01-06-2010, 09:31 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20027.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20028.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20029.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20030.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20031.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20032.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20035.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20036.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20037.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20040.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20041.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20042.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20044.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20045.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20046.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20047.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_TuanHH/TCVN%20008%5B1%5D.jpg

* Download File ảnh gốc: https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_Goc_TuanHH.rar

dominico_dung
01-06-2010, 09:37 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1741.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1742.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1734.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1735.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1736.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1737.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1738.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1739.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1740.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1743.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1744.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1745.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1746.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1733.JPG

dominico_dung
01-06-2010, 09:57 AM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1747.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1748.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1749.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1750.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1751.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1753.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1754.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1756.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_dominico_dung/DSCN1760.JPG* Download file ảnh gốc: https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_Goc_dominico_dung.rar

Gia Nhân
01-06-2010, 12:40 PM
Hic,..tiếc quá Mình không được đi tham dự :92:

Hình chạy hơi bị lâu nhưng rất đẹp.
Trong đó có mấy ACE, trong TC mình, chú Dũng có thể chú thích tên 1 số hình được không chú :4::53:

onggiachonggay_99
01-06-2010, 01:40 PM
coi hình thì rất thích nhưng hình không có chú thích già mù tịt luôn đề nghị post cho chút chử cho già biết chứ hổng biết ai vào ai kể cả dominic dung giá cũng còn không biết là ai nữa mai mốt lên thiên đàng lỡ già bắt nạt ráng chịu nhé

dominico_dung
01-06-2010, 01:49 PM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1660.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1661.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1662.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1663.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1664.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1665.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1703.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1719.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1720.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1721.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1722.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1723.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1724.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1725.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1726.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1727.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1728.jpg

dominico_dung
01-06-2010, 01:51 PM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1729.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1731.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/DSCN1732.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11745.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11734.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11735.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11736.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11737.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11738.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11739.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11740.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11741.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11743.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11744.jpg

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11751.jpgTác giả: "Khúc Cảm Tạ" trình làng

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11748.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/SinhNhat_Lan_III_TCVN/Hinh_Anh/Anh_nenhongnho/SDC11749.JPG

xoicucnong
10-06-2010, 04:35 PM
Nghĩ lại hôm ấy... lại thèm gà tiềm hz...!!!

daodoidep
21-06-2010, 10:02 AM
hôm bữa xoicucnong và toliem nói khi tham gia trò chơi
bảo đảm chị hết ế
mà giờ thì ...............ế ế ế không thay đổi
2 đứa này xí gạt chị nhe...........

toliem1510
06-09-2010, 04:53 PM
hahaha... ai bảo chị tin lời đường mật.... cho đáng đời.... già rồi vẫn bị con trẻ xí gạt hahaha

Giuse Ghi
06-04-2011, 12:08 AM
hihih anh chạy chậm quá những đẹp và và hạnh phúc quá ,, tiếc cái coi không biết gì cả ............ rất muốn coi .....

duoc1706
20-05-2011, 10:13 PM
ACE làm ơn cho tôi hỏi, các bức ảnh này là chụp ở giáo xứ nào, giáo phận nào của tỉnh nào vậy ạ?

batrinh
21-05-2011, 08:04 AM
rất đẹp các anh chị và các bạn rất hồn nhiên, nhưng em để ý lắm sao không thấy anh DO-RAC dụi mắt hoài mà cũng không thấy