PDA

View Full Version : Sứ Điệp Tình Thươngdvtung
04-09-2007, 06:27 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/SuDiepTinhThuong.jpg

Nguồn: Lm.Trăng Thập Tự và từ www.dunglac.net

dvtung
04-09-2007, 06:30 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhiLo1.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhiLo2.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhiLo3.jpg

https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/001.LoiPhiLo.mp3

Nguồn: Lm.Trăng Thập Tự và từ www.dunglac.net

dvtung
04-09-2007, 06:35 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/MoDau1.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/MoDau2.jpg

https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/002.MoDau.mp3
Nguồn: Lm.Trăng Thập Tự và từ www.dunglac.net