PDA

View Full Version : CARITAS VIỆT NAM TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤThongbinh
10-10-2010, 09:13 PM
CARITAS VIỆT NAM TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT


Văn phòng Caritas Trung ương cũng xin Văn phòng

Caritas Vinh theo sát tình hình và báo cáo kịp thời
cho Văn phòng Trung ương để kịp thời thông báo cho
toànthể gia đình Caritas Việt Nam.
CARITAS VIỆT NAM TRỢ GIÚP NẠN NHÂN BÃO LỤT
Uỷ Ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp giúp nạn nhân đợt lũ lụt tháng 10 này ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An thuộc Giáo phận Vinh số tiền 400 triệu đồng VN, trích từ Quỹ Dự phòng Thiên tai thu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hằng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo phận Xuân Lộc cũng gửi đến các nạn nhân vùng lũ ở Giáo phận Vinh 100 triệu đồng VN.
Văn phòng Caritas Trung ương cũng xin Văn phòng Caritas Vinh theo sát tình hình và báo cáo kịp thời cho Văn phòng Trung ương để kịp thời thông báo cho toàn thể gia đình Caritas Việt Nam.


Văn phòng Trung ương Caritas Việt Nam

(Nguồn:http://caritasvn.org (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://caritasvn.org/Default.aspx?tabid=257&ctl=ViewNewsDetail&mid=612&NewsPK=2148), 9-10-2010)

Văn phòng Trung ương Caritas Việt Nam