PDA

View Full Version : VUI HỌC THÁNH KINH 41hungvinhson
02-11-2010, 02:07 PM
http://www.thongdiepducme.org/tin_tuc/images/b1.jpg (http://www.thongdiepducme.org/tin_tuc/images/b1.jpg)

VUI HỌC THÁNH KINH 41:
THÁNG CÁC LINH HỒN

01. Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội dành để cầu nguyện cho ai?
a. Những người di dân
b. Những cô nhi quả phụ
c. Các linh hồn
d. Các người dự tòng

02. Khi viếng nghĩa trang vào ngày 1 – 8/11, và làm theo những điều luật định, chúng ta được lãnh nhận ơn gì?
a. Ơn chết lành
b. Ơn toàn xá
c. Ơn kính sợ Chúa
d. Ơn khôn khoan

03. Đâu là những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá?
… … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … …

04. Ơn toàn xá mà chúng ta lãnh nhận từ ngày 1 – 8/11 được dành cho ai?
a. Các bệnh nhân
b. Chính chúng ta
c. Các linh hồn
d. Người thân

05. Khi đau ốm người tín hữu thường lãnh nhận Bí tích gì?
a. Bí tích Thánh Thể
b. Bí tích Xức dầu bệnh nhân
c. Bí tích Thêm Sức
d. Bí tích Giao Hòa


06. Để lãnh nhận ơn toàn xá trong những ngày 1 – 8/11, chúng ta phải làm những việc gì?
a. Xưng tội, rước lễ
b. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
c. Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính
d. Viếng nghĩa trang
c. Chỉ a, b và c đúng
d. Cả a, b, c và d đúng

07. Sau khi chết, linh hồn con người được thanh luyện ở đâu?
a. Thiên đàng
b. Hỏa ngục
c. Luyện ngục
d. Nước Trời

08. Ai đã quyên tiền gởi về Giêrusalem xin dâng lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi? (2Mcb 12,38-45)
a. Vua Saun
b. Vua Đavít
c. Ông Tôbia
d. Ông Giuđa Mácabê

09. Việc các tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp đõ các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ và cả những việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ, gọi là gì ?
a. Lời cầu nguyện chung
b. Tính duy nhất của Hội Thánh
c. Các thánh thông công
d. Sự hợp nhất trong Giáo Hội

10. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”. Đây là lời của ai?
a. Thánh Phêrô
b. Thánh Phaolô
c. Thánh Giacôbê
d. Thánh Gioan

Gb. Nguyễn Thái Hùng
http://www.thongdiepducme.org/tin_tuc/images/luyenguccopy.jpg (http://www.thongdiepducme.org/tin_tuc/images/luyenguccopy.jpg)ĐÁP ÁN.

THÁNG CÁC LINH HỒN

01. c. Các linh hồn
02. b. Ơn toàn xá
03. Kinh Lạy Cha + Kinh Tin Kính + Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng + Xưng tội + Rước lễ + Ăn năn dốc lòng chừa, từ bỏ tội lỗi + Viếng nhà thờ (hay nghĩa trang)
04. c. Các linh hồn
05. b. Bí tích Xức dầu bệnh nhân
06. d. Cả a, b, c và d đúng
07. c. Luyện ngục
08. d. Ông Giuđa Mácabê (2Mcb 12,38-45)
09. c. Các thánh thông công
10. c. Thánh Giacôbê (Gcb 5,14-15)

Gb. Nguyễn Thái Hùng