PDA

View Full Version : Thánh Ca Cao Thanh HoàngDonRac
09-09-2007, 09:40 PM
AnthonyPaul xin giới thiệu:

Một số Bài Nhạc Thánh Ca mới sáng tác của NS Cao Thanh Hoàng

Chúa Nhật XI TNC - Xin Tha Thứ Tội Con - Tv.62
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIC-XinThaThuToiCon-Tv62_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIC-XinThaThuToiCon-Tv62_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIC-XinThaThuToiCon-Tv62_cth.pdf)

Chúa Nhật XII TNC - Hồn Con Khao Khát Chúa - Tv.62
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIIC-HonConKhaoKhatChua-Tv62_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIIC-HonConKhaoKhatChua-Tv62_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIIC-HonConKhaoKhatChua-Tv62_cth.pdf)

Chúa Nhật XIII TNC - Chính Chúa Là Gia Nghiệp - Tv.15
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIIIC-ChinhChuaLaGiaNghiep-Tv15_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIIIC-ChinhChuaLaGiaNghiep-Tv15_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIIIC-ChinhChuaLaGiaNghiep-Tv15_cth.pdf)

Chúa Nhật XIV TNC - Địa Cầu Hãy Tung Hô Chúa - Tv.65
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIVC-DiaCauHayTungHoChua-Tv65_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIVC-DiaCauHayTungHoChua-Tv65_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIVC-DiaCauHayTungHoChua-Tv65_cth.pdf)

Chúa Nhật XV TNC - Hỡi Ai Khó Nghèo - Tv.68
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVC-HoiAiKhoNgheo-Tv68_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVC-HoiAiKhoNgheo-Tv68_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVC-HoiAiKhoNgheo-Tv68_cth.pdf)

giusehien
17-01-2008, 12:27 PM
Một số Bài Nhạc Thánh Ca mới sáng tác của NS Cao Thanh Hoàng (tiếp theo).

giusehien
17-01-2008, 12:29 PM
Một số Bài Nhạc Thánh Ca mới sáng tác của NS Cao Thanh Hoàng (tiếp theo).

giusehien
17-01-2008, 12:36 PM
Một số Bài Nhạc Thánh Ca mới sáng tác của NS Cao Thanh Hoàng (tiếp theo).

giusehien
17-01-2008, 12:44 PM
Một số Bài Nhạc Thánh Ca mới sáng tác của NS Cao Thanh Hoàng (tiếp theo).

giusehien
17-01-2008, 12:54 PM
Một số Bài Nhạc Thánh Ca mới sáng tác của NS Cao Thanh Hoàng (tiếp theo).

giusehien
17-01-2008, 12:57 PM
Một số Bài Nhạc Thánh Ca mới sáng tác của NS Cao Thanh Hoàng (tiếp theo).