PDA

View Full Version : Thánh Ca Cao Thanh Hoàng (tiếp theo)DonRac
13-09-2007, 05:37 PM
Chúa Nhật XVI TNC - Ai Sẽ Được Tiến Vào - Tv.14
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIC-AiSeDuocTienVao-Tv14_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIC-AiSeDuocTienVao-Tv14_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIC-AiSeDuocTienVao-Tv14_cth.pdf)

Chúa Nhật XVII TNC - Lời Con Khấn Cầu - Tv.137
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIIC-LoiConKhanCau-Tv137_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIIC-LoiConKhanCau-Tv137_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIIC-LoiConKhanCau-Tv137_cth.pdf)

Chúa Nhật XVIII & XXIII TNC - Qua Muôn Ngàn Thế Hệ - Tv.89
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIII-XXIIIC-QuaMuonNganTheHe-Tv89_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIII-XXIIIC-QuaMuonNganTheHe-Tv89_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXVIII-XXIIIC-QuaMuonNganTheHe-Tv89_cth.pdf)

Chúa Nhật XIX TNC - Hạnh Phúc Thay - Tv.32
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIXC-HanhPhucThay-Tv32_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIXC-HanhPhucThay-Tv32_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXIXC-HanhPhucThay-Tv32_cth.pdf)

Chúa Nhật XX TNC - Xin Mau Mau Phù Trợ - Tv.39
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXC-XinMauMauPhuTro-Tv39_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXC-XinMauMauPhuTro-Tv39_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXC-XinMauMauPhuTro-Tv39_cth.pdf)