PDA

View Full Version : Thánh nhạc Phụng vụ của Lm. Pet.Trương Huy Hoàngdominico_dung
27-01-2011, 06:56 PM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/Bia_01.jpg


Gieâsu! Gieâsu!Con xin möøng haùt caûm taï

("Ngaøi laø Chieân Thieân Chuùa" - Huy Hoaøng)

SÁCH 01:Muïc Luïcš›Chuùa chòu caùm doã
Trôû veà saùm hoái
Chuùa chòu caùm doã
Chuùa ñeán baát ngôø
Haõy thöùc tænh
Haõy thöùc tænh canh phoøng
Haõy ngöôùc nhìn leân
Haõy nghe lôøi Chuùa
Chuùa bieán hình
Con thöôøng nhö Toma
Ngaøi laø Chieân Thieân Chuùa
Trung gian lôøi goïi
Coù Chuùa ñôøi bình an
Haõy saùm hoái
Doïn ñöôøng Chuùa ñeán
Haõy don saün con ñöôøng
.enc download (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/SachNhac_01_ENC.rar)
.pdf download (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/SachNhac_01_PDF.rar)
.doc download (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/TapSachNhac_01.doc)
.doc bìa tập sách (để in) (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/Bia_TapSachNhac_01.doc)

dominico_dung
10-04-2012, 09:38 PM
* Xin hiệu chỉnh, bổ sung thêm 44 bài hát lễ trong tập "Sách hát 01"
của LM. Ns. Peter Trương Huy Hoàng (Giáo phận Phú Cường)

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/List_Ebook_01.pdf* Nhận thấy hiện nay đa phần các Ca Đoàn thường dùng TV LCD/LED - kết nối máy vi tính - để hiển thị nội dung bài hát mà không cần cầm tập sách. Từ đó, nghĩ nên làm một dạng "album" cho các bài hát theo kiểu "sách" (Ebook) để quý vị ở Ca Đoàn dễ sử dụng, cũng như dễ lưu trữ, tìm kiếm,... hơn. Tùy sở thích mà chúng ta có thể làm "album" theo chủ đề Thường Niên, Đức Mẹ, Các Thánh, Mùa Chay,...

Đô thử làm 1 "album" như vậy theo dạng "ebook_flash", loại ebook này dễ sử dụng, chạy tốt trên hệ Windows, mọi nơi, mọi lúc,... không cần cài đặt thêm bất cứ tiện ích nào - nếu dùng file tự chạy, và đặc biệt "album" sách dạng này sẽ hiển thị đầy đủ (full), rõ,... trên các màn hình chuẩn "wide" (6:19) với kích thước màn hình càng lớn càng tốt (thấy loại 32inch là thông dụng).

Xin giới thiệu vơi quý vị đang phục vụ trong Ca Đoàn!


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/SachHat_thh_01.swf- Nếu không muốn dùng file tự chạy (autorun) quý vị có thể chép về file FlashPlayer (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/SAFlashPlayer.exe) (version 9.0_r124) và chỉ cần chạy file này một lần để Windows nhớ vị trí của nó khi cần chạy các file .swfHy vọng sẽ là một gợi ý và ứng dụng thiết thực cho ACE Ca Đoàn.

Thân ái!
Đô


* Tải về sách nhạc dạng .PDF (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/EBook_Flash_01.pdf)
* Tải về sách nhạc Flash (autorun) (https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/Album_CD/Lm_Peter_HuyHoang/ThanhNhacPhungVu/SachNhac_01/SachHat_thh_01.exe)