PDA

View Full Version : Hola Soy Lolek (file PPS)DonRac
01-07-2008, 12:29 AM
Hình ảnh của Cố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Nhấn vào đây để download file PPS => Hola Soy Lolek (https://thanhcavietnam.co/CanhThiepTamTinh/HolaSoyLolek.pps)

Nguồn: canhthieptamtinh@gmail.com

DonRac
01-07-2008, 12:31 AM
Hola Soy Lolek


https://thanhcavietnam.co/CanhThiepTamTinh/HolaSoyLolek.swf