PDA

View Full Version : Bài hát: thứ sáu Tuần Thánhlộc vừng đỏ
15-04-2011, 02:23 PM
Xin giới thiệu các bài hát ngày thứ sáu Tuần Thánh của NS HongBinh

Bài Đáp ca

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/phothac.jpg

Câu xướng

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/cauxuong-1.jpg

lộc vừng đỏ
15-04-2011, 02:28 PM
Ca Hiệp lễ

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/ngaidachet-1.jpg

lộc vừng đỏ
18-04-2011, 07:17 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/xinngaibenhvuc.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/theodauchanngai.jpg

lộc vừng đỏ
19-04-2011, 11:45 AM
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/anhmat.jpg

http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/theodauchanN.jpg
http://i1100.photobucket.com/albums/g401/ngoinhata/channgai1.jpg