PDA

View Full Version : Món quà Tuần Thánh của Alpha Linhhongbinh
18-04-2011, 08:38 AM
Mầu Nhiệm Mân Côi


Mầu Nhiệm Thương

http://www.youtube.com/watch?v=XamdV4_FUig


Mầu Nhiệm Thứ 1

http://www.youtube.com/watch?v=wqM27RG7v6o


Mầu Nhiệm Thứ 2

http://www.youtube.com/watch?v=ezT53tKqUwg


Mầu Nhiệm Thứ 3

http://www.youtube.com/watch?v=fbT7OgwYEpk


Mầu Nhiệm Thứ 4

http://www.youtube.com/watch?v=53_fMVrV_5g


Mầu Nhiệm Thứ 5

http://www.youtube.com/watch?v=CYYnft900Pc

hongbinh
18-04-2011, 02:32 PM
MẦU NHIỆM MỪNG


Mầu Nhiệm Thứ 1

http://www.youtube.com/watch?v=oakV7Vs_Il4


Mầu Nhiệm 2

http://www.youtube.com/watch?v=q2C1GE_apl8


Mầu Nhiệm Thứ 3


http://www.youtube.com/watch?v=kNvRyP1mdxg


Mầu Nhiệm Thứ 4

http://www.youtube.com/watch?v=8RioipVzVCY


Mầu Nhiệm Thứ 5

http://www.youtube.com/watch?v=QYW0t9wSwvY


Giờ Con Chúa Tử Nạn

http://www.youtube.com/watch?v=ONlG9d25Kec

DonRac
23-04-2011, 08:51 AM
Link download từ TCVN:

20 Mầu Nhiệm Thương (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/20MauNhiemThuong_al_ThanhBinh-MinhPhuong.wmv)

Mầu Nhiệm Thương Thứ Nhất (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhiemNamSuThuong1_al_ThanhBinh-MinhPhuong.wmv)

Mầu Nhiệm Thương Thứ Hai (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhiemNamSuThuong2_al_ThanhBinh-MinhPhuong.wmv)

Mầu Nhiệm Thương Thứ Ba (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhiemNamSuThuong3_al_ThanhBinh-MinhPhuong.wmv)

Mầu Nhiệm Thương Thứ Tư (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhiemNamSuThuong4_al_ThanhBinh-MinhPhuong.wmv)

Mầu Nhiệm Thương Thứ Năm (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhiemNamSuThuong5_al_ThanhBinh-MinhPhuong.wmv)

DonRac
23-04-2011, 08:53 AM
Link download từ TCVN:

Mầu Nhiệm Mừng Thứ Nhất (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhienNamSuMung1_al.wmv)

Mầu Nhiệm Mừng Thứ Hai (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhienNamSuMung2_al.wmv)

Mầu Nhiệm Mừng Thứ Ba (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhienNamSuMung3_al.wmv)

Mầu Nhiệm Mừng Thứ Tư (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhienNamSuMung4_al.wmv)

Mầu Nhiệm Mừng Thứ Năm (https://thanhcavietnam.us/FilesVideo/AlphaLinh/MauNhienNamSuMung5_al.wmv)