PDA

View Full Version : TIẾN HOA ĐỨC MẸ - Khai mạc Tháng Đức Mẹ - Tháng Hoa (GX Thach An - GP. Xuân Lộc)dominico_dung
04-05-2011, 09:01 PM
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2800%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2801%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2803%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2805%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2806%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2808%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2810%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2812%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2813%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2814%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2815%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2816%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2817%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2818%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2819%29.JPG

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/HinhAnh_Catholic/KMTienHoaDucMe_GXThachAn_GPXL/KMTienHoa_GXThachAn%20%2822%29.JPG