PDA

View Full Version : THƠ MORSEjoseph_trannam
19-06-2011, 11:36 AM
THƠ MORSE

1 tích 1 tè chữ A
Tè tích tích tích đó là chữ B (bê)
2 lần tè tích chữ C (xê)
Tè tích tích đó chữ D (đê) khóc nhè

Chỉ có 1 tích chữ E
Tích tích tè tích ai dè F tơ
2 tè 1 tích chữ G (gờ)
4 tích 1 thể chữ H (hờ) cười hi

Tích tích chỉ có ngắn I
1 tích đi trước 3 tè J ta
Tè tích tè tiếp chữ K (ca)
Tích tè tích tích là L (lờ) lẳng lơ

Tè tè là chữ M (mờ) ngơ
1 tè 1 tích N (nờ) hay pha trò
3 tè là đó chữ O
Tích tè tè tích ai to bằng P (pờ)

Tè tè tích tè là Q
Tích rồi tè tích là anh hai R (rờ)
3 tích 1 lượt chữ S (sờ)
Tè dài 1 chắc chữ T (tờ) đi tu

Tích tích rồi tè là U
3 tích đi trước sau tè V (vê) tôi
1 tích 2 tè W (vê đôi)
Tè tích tích tè X (xờ) xôi khôi hài

Tè tích tè tè Y dài
Tè tè tích tích ai ngoài Z ta.
Dùng thơ không dở mót (morse) ra
Dịch nhanh lại đúng thật là tốt thay