PDA

View Full Version : CA ĐOÀN HOAN CA (gx Tân Hòa- Phú Nhuận)nguyenson
12-07-2011, 07:15 PM
Naêm thaønh laäp: 01/04/2007 (nhaèm Chuùa Nhaät Leã Laù)
Leã Boån Maïng:Thöù Hai tuaàn Baùt Nhaät sau leã Phuïc Sinh haèng naêm.
Phuïc vuï:
-Chuyên phụng vụ thánh ca các nghi thức an táng,thánh lễ tại gia các đám tang
-Thực hiện các chuyến CTXH với tinh thần thiện nguyện (vùng sâu vùng xa)
-Phụ trách hát lễ Chúa Nhật tại Nhà Tình Thương Dưỡng Lão 469 Nơ Trang Long-Bình Thạnh ( 1 tháng 2 lần)
-Phụ trách hát lễ cầu cho các linh hồn chiều thứ 2 đầu tháng tại Gx Tân Hòa.
4..Quaù trình hoaït ñoäng:
-Phuïc vuï Thaùnh Ca caùc Nghi Thöùc Leã Tang taïi caùc Giaùo xöù khi coù yeâu caàu.
-Chia seû vôùi baø con giaùo daân vuøng saâu vuøng xa vaø caùc giaùo ñieåm truyeàn giaùo baèng hoaït ñoäng Xaõ Hoäi ( 2 laàn 1 naêm)
5..Thaønh tích noåi baät:
Töø ngaøy thaønh laäp,Ca ñoaøn ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhieàu chuyeán CTXH:
- Maùi aám AÙnh Saùng
-Gx Baõi Chaøm –Ñoàng Thaùp
-Gx Tích Thieän – Bình Phöôùc
-Trung Taâm Mai Hoøa – Cuû Chi
-Tröôøng Khuyeát Taät –Cuû Chi
-Gx Taân Long -Giaùo Phaän Myõ Tho
- Hoï Ñaïo Raïch Gioàng - Giaùo Phaän Vónh Long
6. Sinh hoaït : -19h 30 ñeán 21g toái thöù 4 vaø thöù 6 haøng tuaàn
- Soá ca vieân : 29 ( Nam 12 )
7) Lieân laïc : - email : hoancaphucsinh@gmail.com (hoancaphucsinh@gmail.com) hoaëc hoancaphucsinh@yahoo.com (hoancaphucsinh@yahoo.com)
-http :// hoancaphucsinh.multiply.com

https://thanhcavietnam.net/forum/hoancaphucsinh.picassa