PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (061-070)dvtung
05-08-2008, 06:13 PM
061. Mẹ Yêu Con - Tác giả: Nguyễn Văn Tý - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/061.MeYeuCon_NguyenVanTy_HuongLan.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:15 PM
062. Mơ Thấy Mẹ Về - Tác giả: Võ Tá Hân - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/062.MoThayMeVe_VoTaHan_HuongLan.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:17 PM
063. Mùa Xuân Của Mẹ - Tác giả: Trịnh Lâm Ngân - Ca sỹ thể hiện: Giao Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/063.MuaXuanCuaMe_TrinhLamNgan_GiaoLinh.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:18 PM
064. Mừng Tuổi Mẹ - Tác giả: Trần Long Ẩn - Ca sỹ thể hiện: Thu Hiền


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/064.MungTuoiMe_TranLongAn_ThuHien.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:20 PM
065. Nắng Quê Mẹ - Tác giả: Duy Quang - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/065.NangQueMe_DuyQuang_HuongLan.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:22 PM
066. Ngẫu Hứng Ru Con - Tác giả: Bảo Phúc - Ca sỹ thể hiện: Thu Trang


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/066.NgauHungRuCon_BaoPhuc_ThuTrang.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:24 PM
067. Ngày Xưa Lên 5 Lên 3 - Ca sỹ thể hiện: Mỹ Lệ - Quang Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/067.NgayXuaLen5Len3_MyLe-QuangLinh.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:27 PM
068. Ngủ Đi Con - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/068.NguDiCon_TrinhCongSon_KhanhLy.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:29 PM
069. Người Mẹ - Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện - Ca sỹ thể hiện: Hợp Xướng


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/069.NguoiMe_NguyenNgocThien_HopXuong.mp3

dvtung
05-08-2008, 06:30 PM
070. Người Mẹ Của Tôi - Tác giả: Xuân Hồng - Ca sỹ thể hiện: Như Hảo


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/070.NguoiMeCuaToi_XuanHong_NhuHao.mp3