PDA

View Full Version : Thánh Ca Cao Thanh Hoàng (tiếp theo)DonRac
27-09-2007, 07:58 PM
Chúa Nhật XXI TNC – Đi Bốn Phương Trời - Tv.116
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIC-DiBonPhuongTroi-Tv116_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIC-DiBonPhuongTroi-Tv116_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIC-DiBonPhuongTroi-Tv116_cth.pdf)

Chúa Nhật XXII TNC – Đấng Từ Bi - Tv.67
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIIC-DangTuBi-Tv67_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIIC-DangTuBi-Tv67_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIIC-DangTuBi-Tv67_cth.pdf)

Chúa Nhật XXIV TNC – Tôi Sẽ Trỗi Dậy - Tv.50
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIVC-ToiSeTroiDay-Tv50_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIVC-ToiSeTroiDay-Tv50_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXIVC-ToiSeTroiDay-Tv50_cth.pdf)

Chúa Nhật XXV TNC – Ca Ngợi Chúa - Tv.112
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXVC-CaNgoiChua-Tv112_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXVC-CaNgoiChua-Tv112_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXVC-CaNgoiChua-Tv112_cth.pdf)

Chúa Nhật XXVI TNC – Hãy Ca Tụng Chúa - Tv.145
ENCORE (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXVIC-HayCaTungChua-Tv145_cth.enc) - MIDI (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXVIC-HayCaTungChua-Tv145_cth.mid) - PDF (https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/CaoThanhHoang/CNTNXXVIC-HayCaTungChua-Tv145_cth.pdf)