PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (071-080)dvtung
06-08-2008, 09:01 PM
071. Nhang Lòng Thắp Hương Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/071.NhangLongThapHuongMe_HuongLan.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:03 PM
072. Nhớ Cha - Ca sỹ thể hiện: Ngọc Sơn


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/072.NhoCha-NgocSon.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:12 PM
073. Nhớ Mẹ - Tác giả: Đỗ Chí Thiện - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/073.NhoMe_DoChiThien_HuongLan.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:22 PM
074. Nước Mắt Mẹ Hiền - Tác giả: Đinh Trầm Ca - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/074.NuocMatMeHien_DinhTramCa_NgocSon.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:24 PM
075. Mẹ Yêu Con - Tác giả: Dương Thiệu Tước - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/075.OnNghiaSinhThanh_DuongThieuTuoc_BaoYen.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:30 PM
076. Ơn Nghĩa Sinh Thành - Tác giả: Dương Thiệu Tước - Ca sỹ thể hiện: Chung Tử Lưu


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/076.OnNghiaSinhThanh_DuongThieuTuoc_ChungTuLuu.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:34 PM
077. Quê Hương - Tác giả: Giáp văn Thạch - Thơ: Đỗ Trung Quân - Ca sỹ thể hiện: Duy Khánh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/077.QueHuong_GiapVanThach-DoTrungQuan_DuyKhanh.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:36 PM
078. Quê Hương - Tác giả: Giáp văn Thạch - Thơ: Đỗ Trung Quân - Ca sỹ thể hiện: Mạnh Đình


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/078.QueHuong_GiapVanThach-DoTrungQuan_ManhDinh.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:45 PM
079. Quê Hương Xa Vời - Tác giả: Trần Quang Lộc - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/079.QueHuongXaVoi_TranQuangLoc_HuongLan.mp3

dvtung
06-08-2008, 09:48 PM
080. Quê Mẹ - Tác giả: Thu Hồ - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/080.QueMe_ThuHo_HuongLan.mp3