PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (081-090)dvtung
07-08-2008, 06:06 PM
081. Quê Mẹ - Tác giả: Thu Hồ - Ca sỹ thể hiện: Mỹ Huyền


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/081.QueMe_ThuHo_MyHuyen.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:10 PM
082. Ru Con - Tác giả: Phạm Duy - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/082.RuCon_PhamDuy_KhanhLy.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:12 PM
083. Ru Con Nam Bộ - Ca sỹ thể hiện: Ái Vân


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/083.RuConNamBo_AiVan.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:14 PM
084. Ru Con Nam Bộ - Ca sỹ thể hiện: Thu Hiền


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/084.RuConNamBo_ThuHien.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:16 PM
085. Ru Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/085.RuMe_HuongLan.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:17 PM
086. Tại Mẹ - Tác giả: Võ Thiện Thanh - Ca sỹ thể hiện: Nhóm Sắc Màu


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/086.TaiMe_VoThienThanh_NhomSacMau.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:25 PM
087. Tấm Áo Mẹ Vá Năm Xưa - Ca sỹ thể hiện: Quang Lý


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/087.TamAoMeVaNamXua_QuangLy.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:29 PM
088. Tám Điệp Khúc Dâng Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/088.TamDiepKhucDangMe_LeHang.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:32 PM
089. Tám Điệp Khúc Dâng Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Thanh Phong


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/089.TamDiepKhucDangMe_ThanhPhong.mp3

dvtung
07-08-2008, 06:34 PM
090. Thật Lòng Yêu Mẹ - Ca sỹ thể hiện: 3 Con Mèo


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/090.ThatLongYeuMe_3ConMeo.mp3