PDA

View Full Version : Hỏi - Đáp về Thánh Nhạc -(LM. NS Mi Trầm)dominico_dung
18-09-2011, 08:48 PM
Để có thêm thông tin, tư liệu tham khảo liên quan các vấn đề về nhạc Thánh Ca trong Phụng Vụ, cũng như trong đời sống hằng ngày cho ACE có quan tâm hay đang phụ trách phần việc hát ca Phụng Vụ trong giáo xứ.

Chúng tôi, xin phép được sao y các "Hỏi - Đáp về Thánh Nhạc" từ website Hồng Ân Thiên Chúa ( http://www.honganthienchua.org/) do Linh mục Nhạc sĩ Mi Trầm phụ trách.

Rất mong được là hữu ích cho quý vị!


:53::icon8::53:HỎI ĐÁP VỀ THÁNH NHẠC
Linh mục-nhạc sỹ Mi Trầm

Thánh nhạc là gì ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_l%C3%A0_g%C3%AC_)
Có được phép hát Solo trong nhà thờ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%C3%A9p_h%C3%A1t_Solo_trong_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_kh%C3%B4ng_)
Có nên hát tiếng Việt và Latinh trong cùng một thánh lễ không? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_n%C3%AAn_h%C3%A1t_ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t_v%C3%A0_Latinh_trong_c%C3%B9ng_m%E1%BB%99t_th%C3%A1nh_l%E1%BB%85_kh%C3%B4ng)
Có nên vũ (múa) trong thánh lễ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_n%C3%AAn_v%C5%A9_%28m%C3%BAa%29_trong_th%C3%A1nh_l%E1%BB%85_kh%C3%B4ng_)
Trong phụng vụ, ta nên dùng loại nhạc khí nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Trong_ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5,_ta_n%C3%AAn_d%C3%B9ng_lo%E1%BA%A1i_nh%E1%BA%A1c_kh%C3%AD_n%C3%A0o_)
Lễ cưới tổ chức trong ngày Chúa nhật, bài hát phải chọn thế nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#L%E1%BB%85_c%C6%B0%E1%BB%9Bi_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_trong_ng%C3%A0y_Ch%C3%BAa_nh%E1%BA%ADt,_b%C3%A0i_h%C3%A1t_ph%E1%BA%A3i_ch%E1%BB%8Dn_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_)
Những bài hát có ghi các điệu như Rumba, Slow... có được phép dùng trong thánh lễ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Nh%E1%BB%AFng_b%C3%A0i_h%C3%A1t_c%C3%B3_ghi_c%C3%A1c_%C4%91i%E1%BB%87u_nh%C6%B0_Rumba,_Slow..._c%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%C3%A9p_d%C3%B9ng_trong_th%C3%A1nh_l%E1%BB%85_kh%C3%B4ng_)
Nên dùng chữ Alleluia hay Halleluia ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#N%C3%AAn_d%C3%B9ng_ch%E1%BB%AF_Alleluia_hay_Halleluia_)
Có nên đưa đàn tranh, đàn nguyệt, tì bà... vào nhà thờ không ? Và đưa vào như thế nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_n%C3%AAn_%C4%91%C6%B0a_%C4%91%C3%A0n_tranh,_%C4%91%C3%A0n_nguy%E1%BB%87t,_t%C3%AC_b%C3%A0..._v%C3%A0o_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_kh%C3%B4ng__V%C3%A0_%C4%91%C6%B0a_v%C3%A0o_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_)
Có thể hát bài kính Đức Mẹ lúc nhập lễ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_th%E1%BB%83_h%C3%A1t_b%C3%A0i_k%C3%ADnh_%C4%90%E1%BB%A9c_M%E1%BA%B9_l%C3%BAc_nh%E1%BA%ADp_l%E1%BB%85_kh%C3%B4ng_)
Có nên hát Alleluia rồi tiếp đó chỉ đọc câu xướng trước Phúc âm không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_n%C3%AAn_h%C3%A1t_Alleluia_r%E1%BB%93i_ti%E1%BA%BFp_%C4%91%C3%B3_ch%E1%BB%89_%C4%91%E1%BB%8Dc_c%C3%A2u_x%C6%B0%E1%BB%9Bng_tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_Ph%C3%BAc_%C3%A2m_kh%C3%B4ng_)
Nhạc ghi âm có được dùng trong thánh lễ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Nh%E1%BA%A1c_ghi_%C3%A2m_c%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_d%C3%B9ng_trong_th%C3%A1nh_l%E1%BB%85_kh%C3%B4ng_)
Những mùa và những lúc nào không được chơi nhạc khí ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Nh%E1%BB%AFng_m%C3%B9a_v%C3%A0_nh%E1%BB%AFng_l%C3%BAc_n%C3%A0o_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_ch%C6%A1i_nh%E1%BA%A1c_kh%C3%AD_)
Có được dạo nhạc trong thánh lễ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_d%E1%BA%A1o_nh%E1%BA%A1c_trong_th%C3%A1nh_l%E1%BB%85_kh%C3%B4ng_)
Mùa Vọng và Mùa Chay, có thể tập đàn trong nhà thờ được không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#M%C3%B9a_V%E1%BB%8Dng_v%C3%A0_M%C3%B9a_Chay,_c%C3%B3_th%E1%BB%83_t%E1%BA%ADp_%C4%91%C3%A0n_trong_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D%C3%B9_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_kh%C3%B4ng_)
Trong Thánh lễ, hát bài ca ý lực sống lúc nào là thích hợp nhất ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Trong_Th%C3%A1nh_l%E1%BB%85,_h%C3%A1t_b%C3%A0i_ca_%C3%BD_l%E1%BB%B1c_s%E1%BB%91ng_l%C3%BAc_n%C3%A0o_l%C3%A0_th%C3%ADch_h%E1%BB%A3p_nh%E1%BA%A5t_)
Làm thế nào để cổ võ việc hát cộng đoàn mà vẫn giữ được vai trò của ca đoàn? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#L%C3%A0m_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_%C4%91%E1%BB%83_c%E1%BB%95_v%C3%B5_vi%E1%BB%87c_h%C3%A1t_c%E1%BB%99ng_%C4%91o%C3%A0n_m%C3%A0_v%E1%BA%ABn_gi%E1%BB%AF_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_vai_tr%C3%B2_c%E1%BB%A7a_ca_%C4%91o%C3%A0n)
Những bài hát chưa được chuẩn nhận để hát trong phụng vụ có được phép hát không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Nh%E1%BB%AFng_b%C3%A0i_h%C3%A1t_ch%C6%B0a_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_chu%E1%BA%A9n_nh%E1%BA%ADn_%C4%91%E1%BB%83_h%C3%A1t_trong_ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5_c%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%C3%A9p_h%C3%A1t_kh%C3%B4ng_)
Cha sở có nên ủy lạo ca trưởng bằng hiện kim không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Cha_s%E1%BB%9F_c%C3%B3_n%C3%AAn_%E1%BB%A7y_l%E1%BA%A1o_ca_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_b%E1%BA%B1ng_hi%E1%BB%87n_kim_kh%C3%B4ng_)
Công Đồng Triđentinô cấm dùng trong nhà thờ những nhạc điệu uỷ mị, đi săn. Làm thế nào để nhận ra các loại nhạc ấy? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Tri%C4%91entin%C3%B4_c%E1%BA%A5m_d%C3%B9ng_trong_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_nh%E1%BB%AFng_nh%E1%BA%A1c_%C4%91i%E1%BB%87u_u%E1%BB%B7_m%E1%BB%8B,_%C4%91i_s%C4%83n._L%C3%A0m_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_%C4%91%E1%BB%83_nh%E1%BA%ADn_ra_c%C3%A1c_lo%E1%BA%A1i_nh%E1%BA%A1c_%E1%BA%A5y)
Có được phép đánh trống Jazz trong nhà thờ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%C3%A9p_%C4%91%C3%A1nh_tr%E1%BB%91ng_Jazz_trong_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_kh%C3%B4ng_)
Xin cha cho biết lịch sử việc kiểm duyệt các bài hát trong Giáo Hội ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Xin_cha_cho_bi%E1%BA%BFt_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_vi%E1%BB%87c_ki%E1%BB%83m_duy%E1%BB%87t_c%C3%A1c_b%C3%A0i_h%C3%A1t_trong_Gi%C3%A1o_H%E1%BB%99i_)
Tại sao bài Lo gì của Đức Dũng, không được dùng trong phụng vụ ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#T%E1%BA%A1i_sao_b%C3%A0i_Lo_g%C3%AC_c%E1%BB%A7a_%C4%90%E1%BB%A9c_D%C5%A9ng,_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_d%C3%B9ng_trong_ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5_)
Ngắm 15 sự thương khó trong Mùa Chay : Khi rước một vị nào lên ngắm thì đội trống đánh đủ loại điệu như Habanera, Marche... Như vậy có được không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Ng%E1%BA%AFm_15_s%E1%BB%B1_th%C6%B0%C6%A1ng_kh%C3%B3_trong_M%C3%B9a_Chay_:_Khi_r%C6%B0%E1%BB%9Bc_m%E1%BB%99t_v%E1%BB%8B_n%C3%A0o_l%C3%AAn_ng%E1%BA%AFm_th%C3%AC_%C4%91%E1%BB%99i_tr%E1%BB%91ng_%C4%91%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%A7_lo%E1%BA%A1i_%C4%91i%E1%BB%87u_nh%C6%B0_Habanera,_Marche..._Nh%C6%B0_v%E1%BA%ADy_c%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_kh%C3%B4ng_)
Bài hát của Mùa Chay mà hát trong lễ cầu hồn và an táng có thích hợp không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#B%C3%A0i_h%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_M%C3%B9a_Chay_m%C3%A0_h%C3%A1t_trong_l%E1%BB%85_c%E1%BA%A7u_h%E1%BB%93n_v%C3%A0_an_t%C3%A1ng_c%C3%B3_th%C3%ADch_h%E1%BB%A3p_kh%C3%B4ng_)
Mục đích của Thánh Nhạc là gì ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#M%E1%BB%A5c_%C4%91%C3%ADch_c%E1%BB%A7a_Th%C3%A1nh_Nh%E1%BA%A1c_l%C3%A0_g%C3%AC_)
Đâu là hai cuộc cách mạng về Thánh nhạc của công đồng Vatican II ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_hai_cu%E1%BB%99c_c%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_v%E1%BB%81_Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_c%E1%BB%A7a_c%C3%B4ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Vatican_II_)
Đâu là ý nghĩa của Thánh Nhạc trong Phụng vụ ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_%C3%BD_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%A7a_Th%C3%A1nh_Nh%E1%BA%A1c_trong_Ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5__%28T%C3%B3m_%C3%BD_m%E1%BB%99t_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3_ngo%E1%BA%A1i_qu%E1%BB%91c%29)(Tóm ý một tác giả ngoại quốc)
Đâu là ý nghĩa của phần Dâng lễ ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_%C3%BD_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%A7a_ph%E1%BA%A7n_D%C3%A2ng_l%E1%BB%85_)
Ta hiểu thế nào về câu Thần khí Chúa đã sai tôi đi ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Ta_hi%E1%BB%83u_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_v%E1%BB%81_c%C3%A2u_Th%E1%BA%A7n_kh%C3%AD_Ch%C3%BAa_%C4%91%C3%A3_sai_t%C3%B4i_%C4%91i_)
Ta hiểu thế nào về các từ Cha, Chúa ẩn mình...trong các bài hát Chầu Thánh Thể ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Ta_hi%E1%BB%83u_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_v%E1%BB%81_c%C3%A1c_t%E1%BB%AB_Cha,_Ch%C3%BAa_%E1%BA%A9n_m%C3%ACnh...trong_c%C3%A1c_b%C3%A0i_h%C3%A1t_Ch%E1%BA%A7u_Th%C3%A1nh_Th%E1%BB%83_)
Khi sáng tác các bài Đáp ca, ta phải theo sát bản văn hay có thể thích ứng bản văn ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Khi_s%C3%A1ng_t%C3%A1c_c%C3%A1c_b%C3%A0i_%C4%90%C3%A1p_ca,_ta_ph%E1%BA%A3i_theo_s%C3%A1t_b%E1%BA%A3n_v%C4%83n_hay_c%C3%B3_th%E1%BB%83_th%C3%ADch_%E1%BB%A9ng_b%E1%BA%A3n_v%C4%83n_)
Đâu là 3 yếu tố của thánh nhạc ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_3_y%E1%BA%BFu_t%E1%BB%91_c%E1%BB%A7a_th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_)
Thánh nhạc gồm những loại nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_g%E1%BB%93m_nh%E1%BB%AFng_lo%E1%BA%A1i_n%C3%A0o_)

Thánh lễ có những cấp bậc nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Th%C3%A1nh_l%E1%BB%85_c%C3%B3_nh%E1%BB%AFng_c%E1%BA%A5p_b%E1%BA%ADc_n%C3%A0o_)

Bản văn cố định (không được phép sửa đổi hay thích nghi) là những bản văn nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#B%E1%BA%A3n_v%C4%83n_c%E1%BB%91_%C4%91%E1%BB%8Bnh_%28kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%C3%A9p_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i_hay_th%C3%ADch_nghi%29_l%C3%A0_nh%E1%BB%AFng_b%E1%BA%A3n_v%C4%83n_n%C3%A0o_)

Bản văn thích nghi là những bản văn nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#B%E1%BA%A3n_v%C4%83n_th%C3%ADch_nghi_l%C3%A0_nh%E1%BB%AFng_b%E1%BA%A3n_v%C4%83n_n%C3%A0o_)

Được phép hát trong nhà thờ và được phép hát trong Phụng vụ có khác nhau không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%C3%A9p_h%C3%A1t_trong_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_v%C3%A0_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_ph%C3%A9p_h%C3%A1t_trong_Ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5_c%C3%B3_kh%C3%A1c_nhau_kh%C3%B4ng_)

Sau câu Chúc anh chị em đi bình an, bài hát tiếp đó có còn nằm trong cử hành Phụng vụ nữa không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Sau_c%C3%A2u_Ch%C3%BAc_anh_ch%E1%BB%8B_em_%C4%91i_b%C3%ACnh_an,_b%C3%A0i_h%C3%A1t_ti%E1%BA%BFp_%C4%91%C3%B3_c%C3%B3_c%C3%B2n_n%E1%BA%B1m_trong_c%E1%BB%AD_h%C3%A0nh_Ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5_n%E1%BB%AFa_kh%C3%B4ng_)

Có nên vũ chúc mừng, tạ ơn trước lời chúc cuối lễ như xưa nay nhiều nơi thường làm không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_n%C3%AAn_v%C5%A9_ch%C3%BAc_m%E1%BB%ABng,_t%E1%BA%A1_%C6%A1n_tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_l%E1%BB%9Di_ch%C3%BAc_cu%E1%BB%91i_l%E1%BB%85_nh%C6%B0_x%C6%B0a_nay_nhi%E1%BB%81u_n%C6%A1i_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_l%C3%A0m_kh%C3%B4ng_)

Đối ca là gì ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%E1%BB%91i_ca_l%C3%A0_g%C3%AC_)

Khi sáng tác Alleluia, nhạc sĩ chia câu xướng thành những câu ngắn rồi cho hát Alleluia xen vào thì có được không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Khi_s%C3%A1ng_t%C3%A1c_Alleluia,_nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9_chia_c%C3%A2u_x%C6%B0%E1%BB%9Bng_th%C3%A0nh_nh%E1%BB%AFng_c%C3%A2u_ng%E1%BA%AFn_r%E1%BB%93i_cho_h%C3%A1t_Alleluia_xen_v%C3%A0o_th%C3%AC_c%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_kh%C3%B4ng_)

Bài ca tôn giáo là gì ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#B%C3%A0i_ca_t%C3%B4n_gi%C3%A1o_l%C3%A0_g%C3%AC_)

Nihil obstat, Imprimatur là gì ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Nihil_obstat,_Imprimatur_l%C3%A0_g%C3%AC_)

Đâu là những cách hiểu khác nhau về Thánh nhạc qua thời gian ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_nh%E1%BB%AFng_c%C3%A1ch_hi%E1%BB%83u_kh%C3%A1c_nhau_v%E1%BB%81_Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_qua_th%E1%BB%9Di_gian_)

Công đồng Vatican II cho rằng Thánh nhạc đóng vai trò thừa tác trong Phụng vụ. Vậy vai trò thừa tác của Thánh nhạc nghĩa là gì ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B4ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Vatican_II_cho_r%E1%BA%B1ng_Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_%C4%91%C3%B3ng_vai_tr%C3%B2_th%E1%BB%ABa_t%C3%A1c_trong_Ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5._V%E1%BA%ADy_vai_tr%C3%B2_th%E1%BB%ABa_t%C3%A1c_c%E1%BB%A7a_Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_ngh%C4%A9a_l%C3%A0_g%C3%AC_)

Ta hiểu thế nào về tầm quan trọng của việc ca hát trong Phụng vụ ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Ta_hi%E1%BB%83u_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_v%E1%BB%81_t%E1%BA%A7m_quan_tr%E1%BB%8Dng_c%E1%BB%A7a_vi%E1%BB%87c_ca_h%C3%A1t_trong_Ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5_)

Chúng ta biết gì về loại nhạc Choral ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Ch%C3%BAng_ta_bi%E1%BA%BFt_g%C3%AC_v%E1%BB%81_lo%E1%BA%A1i_nh%E1%BA%A1c_Choral_)

Đâu là nhiệm vụ của ca đoàn ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_nhi%E1%BB%87m_v%E1%BB%A5_c%E1%BB%A7a_ca_%C4%91o%C3%A0n_)

Đâu là tư cách và đạo đức của ca viên ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_t%C6%B0_c%C3%A1ch_v%C3%A0_%C4%91%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%A9c_c%E1%BB%A7a_ca_vi%C3%AAn__%28B%C3%A0i_n%C3%B3i_chuy%E1%BB%87n_c%E1%BB%A7a_Lm._Tr%E1%BA%A7n_h%E1%BB%AFu_Th%C3%A0nh,_%C4%90CV_Sao_Bi%E1%BB%83n,_Nha_Trang%29)(Bài nói chuyện của Lm. Trần hữu Thành, ĐCV Sao Biển, Nha Trang)

Ca viên cần được huấn luyện thêm những gì khác để công việc ca hát đạt hiệu quả hơn ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Ca_vi%C3%AAn_c%E1%BA%A7n_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_hu%E1%BA%A5n_luy%E1%BB%87n_th%C3%AAm_nh%E1%BB%AFng_g%C3%AC_kh%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%83_c%C3%B4ng_vi%E1%BB%87c_ca_h%C3%A1t_%C4%91%E1%BA%A1t_hi%E1%BB%87u_qu%E1%BA%A3_h%C6%A1n_)

Ca đoàn ngồi ở vị trí nào trong nhà thờ là tốt nhất ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Ca_%C4%91o%C3%A0n_ng%E1%BB%93i_%E1%BB%9F_v%E1%BB%8B_tr%C3%AD_n%C3%A0o_trong_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_l%C3%A0_t%E1%BB%91t_nh%E1%BA%A5t_)

Tại sao trong mùa Chay không được hát Alleluia ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#T%E1%BA%A1i_sao_trong_m%C3%B9a_Chay_kh%C3%B4ng_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_h%C3%A1t_Alleluia_)

Tại sao ta đứng khi hát Alleluia ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#T%E1%BA%A1i_sao_ta_%C4%91%E1%BB%A9ng_khi_h%C3%A1t_Alleluia_)

Đâu là ý nghĩa và cung điệu kinh Tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin) ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_%C3%BD_ngh%C4%A9a_v%C3%A0_cung_%C4%91i%E1%BB%87u_kinh_T%C6%B0%E1%BB%9Fng_ni%E1%BB%87m_%28%C4%90%C3%A2y_l%C3%A0_m%E1%BA%A7u_nhi%E1%BB%87m_%C4%91%E1%BB%A9c_tin%29_)

Đâu là ý nghĩa và cung điệu của Vinh tụng ca (Chính nhờ Người..) ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_%C3%BD_ngh%C4%A9a_v%C3%A0_cung_%C4%91i%E1%BB%87u_c%E1%BB%A7a_Vinh_t%E1%BB%A5ng_ca_%28Ch%C3%ADnh_nh%E1%BB%9D_Ng%C6%B0%E1%BB%9Di..%29_)

Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa luôn đi kèm với nghi thức bẻ bánh nên ta phải hát như thế nào ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#_Kinh_L%E1%BA%A1y_Chi%C3%AAn_Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa_lu%C3%B4n_%C4%91i_k%C3%A8m_v%E1%BB%9Bi_nghi_th%E1%BB%A9c_b%E1%BA%BB_b%C3%A1nh_n%C3%AAn_ta_ph%E1%BA%A3i_h%C3%A1t_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o_)

Đâu là ý nghĩa của ca Hiệp lễ và phải chọn bài hát Hiệp lễ theo tiêu chuẩn nào? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_%C3%BD_ngh%C4%A9a_c%E1%BB%A7a_ca_Hi%E1%BB%87p_l%E1%BB%85_v%C3%A0_ph%E1%BA%A3i_ch%E1%BB%8Dn_b%C3%A0i_h%C3%A1t_Hi%E1%BB%87p_l%E1%BB%85_theo_ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n_n%C3%A0o)

Đâu là lợi ích của việc ca hát ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#%C4%90%C3%A2u_l%C3%A0_l%E1%BB%A3i_%C3%ADch_c%E1%BB%A7a_vi%E1%BB%87c_ca_h%C3%A1t_)

Giáo Hội nói gì về việc giáo dân tích cực tham dự cử hành Phụng vụ ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Gi%C3%A1o_H%E1%BB%99i_n%C3%B3i_g%C3%AC_v%E1%BB%81_vi%E1%BB%87c_gi%C3%A1o_d%C3%A2n_t%C3%ADch_c%E1%BB%B1c_tham_d%E1%BB%B1_c%E1%BB%AD_h%C3%A0nh_Ph%E1%BB%A5ng_v%E1%BB%A5__)

Quan niệm về Thánh nhạc của ĐGH Gioan-Phaolô 2 như thế nào? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Quan_ni%E1%BB%87m_v%E1%BB%81_Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c_c%E1%BB%A7a_%C4%90GH_Gioan-Phaol%C3%B4_2_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o)

Trong Thánh nhạc, lời hay nhạc quan trọng hơn ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#Trong_Th%C3%A1nh_nh%E1%BA%A1c,_l%E1%BB%9Di_hay_nh%E1%BA%A1c_quan_tr%E1%BB%8Dng_h%C6%A1n_)

Bạn nghĩ gì về lời của những bài thánh ca đề cập đến công ơn cha mẹ ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#B%E1%BA%A1n_ngh%C4%A9_g%C3%AC_v%E1%BB%81_l%E1%BB%9Di_c%E1%BB%A7a_nh%E1%BB%AFng_b%C3%A0i_th%C3%A1nh_ca_%C4%91%E1%BB%81_c%E1%BA%ADp_%C4%91%E1%BA%BFn_c%C3%B4ng_%C6%A1n_cha_m%E1%BA%B9_)

Cộng đồng Taizé và Thánh ca Taizé ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng_Taiz%C3%A9_v%C3%A0_Th%C3%A1nh_ca_Taiz%C3%A9_)

Có được dùng các máy tự động trong nhà thờ không ? (http://www.honganthienchua.org/ThanhCa/HoiDap.html#C%C3%B3_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_d%C3%B9ng_c%C3%A1c_m%C3%A1y_t%E1%BB%B1_%C4%91%E1%BB%99ng_trong_nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_kh%C3%B4ng_)