PDA

View Full Version : Hàng kẻ nhạcdominico_dung
19-10-2011, 10:24 PM
Các bạn có thể in/photo (khổ A4) một số bản mẫu hàng kẻ nhạc dưới đây để tập viết/ký các nốt nhạc - ngày chưa có các trình viết nhạc trên máy tính, thì việc viết/ký một nốt nhạc sao cho đúng, đẹp cũng nằm trong chương trình học nhạc chính thức :5:!


https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Note_Print.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Note_HandWrite.pdf

dominico_dung
29-02-2012, 03:09 PM
(tiếp theo...)

* Một số mẫu khuông trống trên khổ giấy A4:

https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff01.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff02.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff03.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff04.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff05.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff06.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff07.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff08.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff09.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff10.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff11.pdf
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/AmNhacCoBan/HangKeNhac/Staff12.pdf