PDA

View Full Version : Trời chưa muốn sángdominico_dung
21-10-2011, 03:59 PM
TRỜI CHƯA MUỐN SÁNG

Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Thể hiện: Tuấn Vũ
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/TroiChuaMuonSang_TranThienThanh_TuanVu.mp3

Thể hiện: Duy Quang
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/TroiChuaMuonSang_TranThienThanh_DuyQuang.mp3

Thể hiện: Diễm Liên & Nguyễn Khang
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/TroiChuaMuonSang_TranThienThanh_DiemLien-NguyenKhang.mp3

Thể hiện: Khánh Ly
https://thanhcavietnam.info/dominico_dung/ThanhCa/GioiThieu/TroiChuaMuonSang_TranThienThanh_KhanhLy.mp3