PDA

View Full Version : TRIỀU THIÊN HOA HỒNG DÂNG MẸ MARIAcaoduc
15-08-2008, 09:02 AM
TRIỀU THIÊN HOA HỒNG DÂNG MẸ MARIA

1. Ca tụng siêu phẩm Mẹ Maria
- Kinh Lạy Cha

Kính Mừng 1 - Chào mừng chức Thiên Chúa Thánh Mẫu

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Thân lạy Trinh Mẫu Maria, Me có phúc, vì đã cưu mang Chúa Tể là Đấng tạo thành vũ trụ; Mẹ đã sinh ra Đấng dựng nên Mẹ, mà vẫn còn trọn đời đồng trinh.


Mẹ Maria đồng trinh Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan,hoan hỉ luôn mãi

Kính Mừng 2 - Chào mừng Đức đồng trinh

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Ôi Đồng Trinh Thánh Đức Tinh Tuyết, con dùng lời nào mà tán dương Mẹ được, vì Mẹ đã cưu mang trong lòng Đấng mà các tầng trời không chứa đựng hết!


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan, Muôn đời hỉ hoan hoan hỉ luôn mãi


Kính Mừng 3 - Chào mừng sự tinh ròng

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Thân lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ là toàn Mỹ, không vết nhơ nào vương đến Mẹ.


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi

Kính Mừng 4 - Chào mừng các nhân đức

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Thân lạy Trinh Nữ Chí Thánh.Trời có bao nhiêu tinh tú, Mẹ có bấy nhiêu nhân đức!


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi.

KINH SÁNG DANH

2. Ca tụng quyền năng Mẹ Maria

- Lạy Cha...

Kính Mừng 5 - Chào mừng vương quyền Mẹ

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Thân lạy Nữ Vương trời đất, vinh quang cho Mẹ, xin đưa chúng con về hưởng khoái lạc trên trời với Mẹ.


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi.

Kính Mừng 6 - Chào mừng sự phú túc

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Thân lạy đấng giữ kho ơn Chúa, vinh quang cho Mẹ, xin cho chúng con được thông phần kho tàng của Mẹ.


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi

Kính Mừng 7 - Chào mừng tước hiệu Trung gian

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Thân lạy đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, vinh quang cho Mẹ. Mẹ hãy nài Chúa xin Chúa toàn năng ủng hộ chúng con.


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi


Kính Mừng 8 - Chào mừng quy lực thống trị

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Thân lạy đấng diệt trừ bè rối và ma quỉ, vinh quang cho Mẹ. Xin Mẹ hướng dẫn chúng con với lòng từ bi


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi.


KINH SÁNG DANH


3. Ca tụng ái tuất của Mẹ Maria

- Lạy Cha...

Kính Mừng 9 - Chào mừng lòng ái tuất của Mẹ đối với tội nhân

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Hoan hô Mẹ, là nơi náu ẩn của tội nhân! Xin Mẹ bào chữa chúng con nơi tòa Chúa.


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi

Kính Mừng 10 - Chào mừng lòng ái tuất của Mẹ đối với người côi quả

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Hoan hô Mẹ, là Mẹ những người côi quả! Xin Mẹ cầu cùng Chúa toàn năng phù hộ chúng con.


Mẹ đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi


Kính Mừng 11 - Chào mừng lòng ái tuất của Mẹ đối với người công chính

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Hoan hô Mẹ, là nguồn an vui cho người công chính! Xin Mẹ đưa chúng con hưởng khoái lạc thiên đàng với Mẹ.


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi


Kính Mừng 12 - Chào mừng lòng ái tuất của Mẹ đối với người hấp hối

Hô: Lạy Trinh Nữ chí thánh, xin nhận lời con ca tụng Mẹ
Ứng: Xin ban cho con đủ sức để chiếng thắng kẻ thù của Mẹ.

---------Hoan hô Mẹ, là đấng Trung Thành Cứu Giúp khi sống và lúc chết! Xin Mẹ đưa chúng con về hưởng Nước Trời với Mẹ.


Mẹ Maria đồng trinh, Mẹ hãy hỉ hoan. Muôn đời hỉ hoan, hoan hỉ luôn mãi.


KINH SÁNG DANH
Lời Nguyện

--------- Kính mừng Maria, Con Ðức Chúa Cha; kính mừng Maria, Mẹ Ðức Chúa Con; kính mừng Maria, Bạn Chúa Thánh Thần; kính mừng Maria, Ðền Thờ Chúa Ba Ngôi cực thánh.

--------- Kính mừng Maria, Bà chủ con, thiện hảo của con, chí thiết của con, Nữ Vương của lòng con, Hiền Mẫu con, nguồn sống con, sự ngọt ngào của con, hy vọng yêu quí của con; hơn nữa là trái tim con, là linh hồn con: toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ.

--------- Ôi, Trinh Nữ có khác hơn mọi loài! Linh hồn Mẹ hãy ở trong con để ngợi khen Chúa; tâm trí Mẹ hãy ở trong con để vui mừng trong Chúa. Lạy Trinh Mẫu chí trung, xin Mẹ đặt mình vào trái tim con làm ấn tín, để con luôn luôn trong Mẹ, nhờ Mẹ mà trung thành với Chúa.

--------- Ôi Mẹ Maria từ bi! xin thương nhận con vào sổ những kẻ Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ phù hộ như con Mẹ. Xin Mẹ làm cho con, vì yêu Mẹ, mà rẻ rúng mọi sự an ủi ở đời mà chăm chỉ hăm hở những sự vui vẻ trên trời, để Chúa Thánh Thần, Ðấng là Bạn chí tín của Mẹ, và Mẹ, là Bạn chí trung của Người , làm cho Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, thành hình trong con để vinh danh Chúa Cha. Amen.