PDA

View Full Version : NGHI THỨC VỚI QUỐC KỲ VÀ ÐOÀN KỲAugustineTuanBao
28-10-2011, 11:57 AM
NGHI THỨC VỚI QUỐC KỲ VÀ ÐOÀN KỲ


http://httntt.org/Tntt2a.gif (http://httntt.org/Tntt2a.gif)


* Quốc Kỳ thường được chào chung với cờ Tổng Liên Đoàn TNTT VN trong các buổi lễ chính thức của Tổng Liên Đoàn như họp bạn, Sa Mạc huấn luyện...

* Nghi lễ đối với Quốc Kỳ và cờ Tổng Liên Đoàn TNTT VN.

* Khi gặp Quốc Kỳ và cờ Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đang được chào long trọng trong các cuộc lễ chính thức như họp bạn, huấn luyện... Mọi Đoàn Sinh đều phải chào nghiêm chỉnh.

I. NGHI LỄ CHÀO CỜ

A. LỄ NGHI ÐƠN GIẢN (không có cột cờ)

Khi đơn vị tập họp hình chữ U, người cầm cờ đã cuốn sẵn vào cán, đứng ngay góc bên trái đối diện với Đoàn Sinh* {bên cạnh đội phó của đội cuối cùng trong đội hình chữ U} (nếu chỉ chào cờ Đoàn). * Người cầm cờ có thể đứng bên phải đối diện với Đoàn Sinh trong trường hợp Trưởng Trực mời Cha Tuyên Úy và quan khách từ bên phải vào.

Nếu có Quốc Kỳ cũng cuốn như trên, nhưng người cầm Quốc Kỳ đứng bên trái và cờ TLĐ/LĐ/XĐø đứng bên phải đối diện với Đoàn Sinh. Trưởng hô CHÀO CỜ... CHÀO mọi người cùng chào (trong tất cả đội hình). Trong khi đó người cầm cờ giơ cán thẳng trước mặt, ngang vai và xoay cán để thả cờ ra từ từ.
Khi cờ mở hết, Trưởng hô THÔI và cất hát Quốc Ca, Ca Phong Trào.


B. LỄ NGHI CHÍNH THỨC (không có cột cờ)

1. Trước khi chào cờ:

Khi đơn vị tập họp hình chữ U, người cầm cờ đã cuốn sẵn vào cán, đứng ngay góc bên trái đối diện với Đoàn Sinh* (bên cạnh đội phó của đội cuối cùng trong đội hình chữ U).

Người cầm cờ có thể đứng bên phải đối diện với Đoàn Sinh trong trường hợp Trưởng Trực mời Cha Tuyên Úy và quan khách từ bên phải vào.

Trưởng Trực cho Đoàn Sinh chỉnh đốn đồng phục, sau khi kiểm soát lần chót về y phục và hàng ngũ của Đoàn thì ra thủ hiệu cho Đoàn Sinh đứng thế nghỉ đoạn bước ra chào và mời Cha Tuyên Úy, Thầy/Sơ Trợ Úy, Đoàn Trưởng, hay Sa Mạïc Trưởng và Quan Khách bằng cách: Đứng chào cách khoảng 3 bước xong nói "Đoàn đã tập họp xong, kính mời ... vào dự lễ chào cờ"
(Nếu có các Trưởng cao cấp khác thì chính Xứ Đoàn Trưởng lúc đó sẽ mời tất cả cùng vào)


2. Diễn tiến chào cờ:

Trưởng Trực về vị trí của mình, phối hợp cùng một lúc thủ lệnh và khẩu lệnh, hô THIẾU NHI (Huynh Trưởng...) tất cả đáp lại "HY SINH" (Phụng Sự) và đứng vào thế nghiêm.

Trưởng Trực hô "chuẩn bị Chào...Chào!" Cho tất cả Đoàn Sinh chào Quan Khách. Chờ chào lại xong Trưởng Trực hô "THÔI", tất cả bỏ tay xuống. Lúc này người cầm cờ tự động bước tới một bước, xéo một góc 45 độâ đối với hàng Trưởng và Quan Khách, mũi cờ hướng về góc đối diện.

Sau đó, Trưởng Trực nói tiếp "xin mời Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trưởng và ... hướng về phía cờ để làm lễ chào cờ"

Trưởng Trực hô tiếp "CHÀO CƠ ... CHÀO". Tất cả cùng chào, người cầm cờ đưa thẳng cờ lên cao, hạ xuống tạo với thân mình một góc 90 độ, rồi xoay cán để thả cờ ra từ từ.

Khi cờ đã được mở hết, Trưởng Trực hô "THÔI" tất cả hạ tay xuống trở về thế nghiêm. Trưởng Trực bắt hát câu cuối cùng của bài Quốc Ca và bài Thiếu Nhi Tân Hành Ca: "Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam", tất cả đồng thanh hát tiếp vào câu đầu.

Hát xong, Trưởng Trực nói "Lễ chào cờ chấm dứt, xin mời ... hướng về phía Đoàn Sinh". Lúc này người cầm cờ tự động lùi về phía sau 1 bước và cầm cờ ở thế nghiêm (không phải chào khi tất cả những người khác chào)


3. Sau khi chào cờ:

* Câu chuyện dưới cờ: Thông thường do Cha Tuyên Úy, Thầy/Sơ Trợ Úy, Sa Mạc Trưởng hoặc Đoàn Trưởng...

* Trưởng Trực nói tiếp "Sau đây là câu chuyện dưới cờ của Cha Tuyên Úy, chúng con kính mời Cha...". Nếu có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ bước lên 3 bước, quay lại chào người cao cấp đó (cả hàng Trưởng và Quan Khách phải chào lại), rồi quay lại đứng đối diện Đoàn Sinh.

* Trưởng Trực hô "chuẩn bị Chào...Chào" cho Đoàn Sinh chào người nói câu chuyện dưới cờ (chỉ có Đoàn Sinh chào mà thôi, hàng Trưởng & Quan Khách không phải chào).

* Nếu người nói câu chuyện là người cao cấp nhất, người đó chỉ bước lên 3 bước, và Trưởng Trực hô "chuẩn bị Chào...Chào" cho Đoàn Sinh chào ngay (chỉ có Đoàn Sinh chào mà thôi, hàng Trưởng và Quan Khách không phải chào)

* Khi bắt đầu câu chuyện dưới cờ, Trưởng Trực ra thủ lệnh cho Đoàn Sinh đứng thế nghỉ.

* Câu chuyện dưới cờ nên xoáy mạnh vào chủ đề sinh hoạt của ngày hôm đó, cần ngắn gọn không rườm rà và không qúa 5 phút. Khi vừa dứt câu chuyện dưới cờ, các Đoàn Sinh sẽ vỗ tay...

* Trưởng Trực ra thủ lệnh về thế nghiêm, sau đó hô "chuẩn bị Chào...Chào". Cho Đoàn Sinh chào người nói câu chuyện dưới cờ (hàng Trưởng và Quan Khách không phải chào). Người nói câu chuyện dưới cờ chào lại.

* Nếu có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ quay lại và chào trước khi về chỗ (hàng Trưởng và Quan Khách phải chào lại). Nếu không có người cao cấp hơn mình, người nói câu chuyện dưới cờ chỉ quay lại và bước về chỗ.

* Ngay sau đó, Trưởng Trực bước ra cho một băng reo hay bài hát hợp với ý lực của câu chuyện dưới cờ (cũng cần ngắn gọn và được chuẩn bị kỹ lưỡng...)

* Nếu có khen thưởng, nên bắt đầu ngay.

4. Bế mạc nghi lễ:

* Trưởng Trực nói vài lời ngắn gọn cám ơn, chẳng hạn "buổi lễ chào cờ đến đây là chấm dứt, xin cám ơn Cha, quý Trợ Úy và quý Trưởng..." rồi cho Đoàn Sinh về thế nghỉ, hô khẩu hiệu "Thiếu Nhi" - tất cả đáp "Hy Sinh!" đồng thời đứng về thế nghiêm (hoặc có thể dùng một khẩu hiệu khác như tên Sa Mạc, Đại Hội, Ngành...tùy trường hợp).

* Trưởng Trực hô "chuẩn bị Chào...Chào" cho tất cả Đoàn Sinh chào tiễn hàng Trưởng và Quan Khách.

* Sau đó, Trưởng Trực nhắc nhở các em những điều cần thiết rồi cho giải tán

www.giaolyphutrung.com (http://www.giaolyphutrung.com)