PDA

View Full Version : Bài hát sinh hoạt thiếu nhihongbinh
29-10-2011, 02:30 PM
Bài hát: A chào ba, a chào má
Nhạc: Ngô Mạnh Thu
Thể Hiện:Thục Oanhhttps://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/AChaoBa_nmt_ThucOanh.mp3

Tải Bài hát file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/AChaoBa_nmt_ThucOanh.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 02:33 PM
Bài hát: Anh đầu bếp kỳ tài
Nhạc:Nguyễn Đức Quang
Thể hiện: Thiếu nhi Lạc Hồng


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/AnhDauBepKyTai_nguyenducquang_ThieuNhiLacHong.mp3

Tải bài hát file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/AnhDauBepKyTai_nguyenducquang_ThieuNhiLacHong.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 02:37 PM
Bài hát: Ba con chó
Nhạc:Đang cập nhật
Thể hiện: Uyên Chi


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/BaConCho_UyenChi.mp3


Tải bài hát file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/BaConCho_UyenChi.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 02:41 PM
Bài hát: Bí bo xìn xịt
Nhạc: Đang cập nhật
Lời:Minh Phú
Thể hiện: Thục Oanh

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/BiBoXinXit_loiminhphu_ThucOanh.mp3


Tải bài hát Biboxinxit file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/BiBoXinXit_loiminhphu_ThucOanh.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 02:49 PM
Bài hát: Nằm vắt tay lên trán
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thể hiện:Thái Hiền


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VatTayLenTran_nguyenquyetthang_ThaiHien.mp3


Tải bài hát file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VatTayLenTran_nguyenquyetthang_ThaiHien.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 02:53 PM
Bài hát: Về miền gian nan
Nhạc:Đang cập nhật
Lời: Nguyễn Đức Quang
Thể hiện:Uyen Chi_Hải Lê

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VeMienGianNan_loinguyenducquang_UyenChi_HaiLe.mp3


Tải bài hát File pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VeMienGianNan.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 02:57 PM
Bài hát: Vui đến trường
Nhạc: Nhật Ngân
Thể hiện: Thu Thảo


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VuiDenTruong_nhatngan_ThuThao.mp3


Tải bài hát file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VuiDenTruong.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 03:03 PM
Bài hát: Vườn hoa
Nhạc:Đang cập nhật
Thể hiện: Thục Oanh

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VuonHoa_ThucOanh.mp3


Tải Bài hát Vườn Hoa file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VuonHoa.pdf)


Bài hát: Yêu Mến mẹ cha
Nhạc: Hùng Lân
Thể hiện: Khanh_Trang_Thảo

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/YeuMenMeCha_hunglan_Khanh_Trang_Thoa.mp3


Tải bài hát Yêu Mến Mẹ Cha file pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/YeuMenMeCha.pdf)

hongbinh
29-10-2011, 04:04 PM
Bài hát: Vang Vang Tình Việt Nam
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Thể Hiện:Dũng_Quỳnh_Tuấn

Vang Vang Tình việt Nam mp3 (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VangVangTinhVietNam_tramtuthieng_Dung_Quynh_Tuan.mp3)

Vang Vang Tình Việt Nam pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/VangVangTinhVietNam_tramtuthieng_Dung_Quynh_Tuan.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 04:30 PM
Bài hát: Meo Meo Meo
Nhạc: Chưa rõ
Thể hiện: Hải Lê

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/MeoMeoMeo_HaiLe.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/MeoMeoMeo_HaiLe.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 04:37 PM
Bài Hát: Một Đàn Gà
Thể Hiện: Thục Oanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/MotDanGa_ThucOanh.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/MotDanGa_ThucOanh.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 04:42 PM
Bài Hát: Nắng Tươi
Thể Hiện: Uyển Chi


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NangTuoi_UyenChi.mp3


file Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NangTuoi_UyenChi.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 04:47 PM
Bài Hát: Ngô Quyền
Nhạc: Ngô Mạnh Thu
Thể Hiện: Hải Lê_Thục Oanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NgoQuyen_ngomanhthu_HaiLe_ThucOanh.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NgoQuyen_ngomanhthu_HaiLe_ThucOanh.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 08:25 PM
Bài hát: Nhúc nhích
Thể Hiện: Hải Lê_Thục Oanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NhucNhich_HaiLe_ThucOanh.mp3


file Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NhucNhich_HaiLe_ThucOanh.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 08:33 PM
Bài Hát: Những Nẻo Đường Việt Nam
Nhạc:Thanh Bình
Thể Hiện:Thục Oanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NhungNeoDuongvVietNam_thanhbinh_ThucOanh.mp3
File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/NhungNeoDuongvVietNam_thanhbinh_ThucOanh.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 08:39 PM
Bài Hát: Rủ Nhau Đến Ngõ Ông Trời
Nhạc: Đặng Mục Tử
Thể Hiện:Uyên Chi_ Hải Lê


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/RuNhauDenNgoOngTroi_dmt_UyenChi_HaiLe.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/RuNhauDenNgoOngTroi_dmt_UyenChi_HaiLe.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 08:44 PM
Bài Hát: Thằng Tí Sún
Nhạc: Hùng Lân
Thể Hiện: Uyên Chi


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/ThangTySun_HungLan_UyenChi.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/ThangTySun_HungLan_UyenChi.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 08:49 PM
Bài Hát: Thưa Anh Rằng
Thể Hiện: Trang_Thoa_Khanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/ThuaAnhRang_Trang_Thoa_Khanh.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/ThuaAnhRang_Trang_Thoa_Khanh.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 08:54 PM
Bài Hát: Tiếng Chim Gọi Đàn
Nhạc: Hoàng Quý
Thể Hiện: Trang_Thoa_Khanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/TiengChimGoiDan_hoangquy_Trang_Thoa_Khanh.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/TiengChimGoiDan_hoangquy_Trang_Thoa_Khanh.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 08:58 PM
Bài Hát: Tiếng Việt Yêu Dấu
Nhạc: Nhật Ngân
Thể Hiện: Yến Vi_Thu Thảo_Hải Lê


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/TiengVietDauYeu_nhatngan_YenVi_ThuThao_HaiLe.mp3

hongbinh
31-10-2011, 09:03 PM
Bài Hát: Trăng Vẫn Sáng Soi
Nhạc: Nhật Ngân
Thể Hiện: Thục Oanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/TrangVanSangSoi_nhatngan_ThucOanh.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/TrangVanSangSoi_nhatngan_ThucOanh.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 09:07 PM
Bài Hát: Trông Kìa Con Voi
Thể Hiện: Thiếu Nhi Lạc Hồng


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/TrongKiaConVoi_ThieuNhiLacHong.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/TrongKiaConVoi_ThieuNhiLacHong.pdf)

hongbinh
31-10-2011, 09:11 PM
Bài Hát: U Ơ, Ngu Ngơ, Khù Khờ
Nhạc:Đặng Mục Tử
Thể Hiện:Trang_Thoa_Khanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/UoNguNgoKhuKho_dmt_Trang_Thoa_Khanh.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi1/UoNguNgoKhuKho_dmt_Trang_Thoa_Khanh.pdf)

hongbinh
02-11-2011, 05:18 PM
Bài Hát: Ánh Trăng Của Em
Nhạc: Nhật Ngân
Thể Hiện: Như Mai


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/AnhTrangCuaEm_nhatngan_NhuMai.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/AnhTrangCuaEm_nhatngan_NhuMai.pdf)

hongbinh
02-11-2011, 05:23 PM
Bài Hát: Bóng Cờ Lau
Nhạc: Hoàng Quý
Thể Hiện:Thục Oanh_Uyên Chi


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/BongCoLau_hoangquy_ThucOanh_UyenChi.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/BongCoLau_hoangquy_ThucOanh_UyenChi.pdf)

hongbinh
02-11-2011, 05:28 PM
Bài Hát: Chào Người Bạn Mới
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Thể Hiện: Thục Oanh


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChaoNguoiBanMoi_trantuthieng_ThucOanh.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChaoNguoiBanMoi_trantuthieng_ThucOanh.pdf)

hongbinh
02-11-2011, 05:33 PM
Bài Hát: Chiếc Thuyền Nan
Nhạc:Minh Lương_ Hồ Tấn Vĩnh
Thể Hiện: Uyên Vi


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChiecThuyenNan_minhluong_hotanvin_UyenChi.mp3


File Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChiecThuyenNan_minhluong_hotanvin_UyenChi.pdf)

hongbinh
05-11-2011, 12:40 PM
Chú Bé Le (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChuBeLe_nhatngan_ThucOanh.mp3)
Chú Bé Le Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChuBeLe_nhatngan_ThucOanh.pdf)
Chuyện Chú Cuội Và Chị Hằng (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChuyenChuCuoiChiHang_ThuThao.mp3)
Chuyện Chú Cuội Và Chị Hăng Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ChuyenChuCuoiChiHang_ThuThao.pdf)
Con Mèo Và Con Chó (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ConMeoConCho_tramtuthieng_YenVi.mp3)
Con Mèo Và Con Chó Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/ConMeoConCho_tramtuthieng_YenVi.pdf)
Ðàn Gà Con (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/DanGaCon_UyenChi.mp3)
Ðàn Gà Con Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/DanGaCon_UyenChi.pdf)
Ðường Xa Ðường Xa (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/DuongXaDuongXa_HaiLe.mp3)
Ðường Xa Ðường Xa Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/DuongXaDuongXa_HaiLe.pdf)
Hẹn Lần Sau (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/HenLanSau_tonthatlan_Trang_Thoa_Khanh.mp3)
Hẹn Lần Sau Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/HenLanSau.pdf)
Hoan Hô, Hoan Hô (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/HoanHo_Hai_Chi_Oanh.mp3)
Hoan Hô, Hoan Hô Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/HoanHo_Hai_Chi_Oanh.pdf)
Kết Dây Thân Tình
(https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/KetDayThanTinh_ngomanhthu_UyenChi_HaiLe.mp3) Kết Dây Thân Tình Pdf (https://thanhcavietnam.info/HongBinh/ThieuNhi/KetDayThanTinh_ngomanhthu_UyenChi_HaiLe.pdf)