PDA

View Full Version : Diễn nguyện cuối tháng Mân Côi năm 2011 của thiếu nhi Giáo xứ Kẻ Sét - HNYêu mến
21-11-2011, 09:58 PM
Kẻ Sét, Chúa nhật 30-10-2011

SIÊNG NĂNG LẦN CHUỖI MÂN CÔI CÁCH SỐT SẮNG VÀ YÊU MẾN (http://vn.360plus.yahoo.com/thieunhi_keset/article?mid=736&prev=739&next=737)