PDA

View Full Version : Sứ Điệp Tình Thương - Phần Idvtung
04-10-2007, 03:33 PM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-01.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-02.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-03.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-04.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-05.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-06.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-07.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-08.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-09.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-10.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-11.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-12.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-13.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/FilesJPG/PhanI-14.jpg
Nguồn: Lm.Trăng Thập Tự và từ www.dunglac.net

dvtung
04-10-2007, 03:37 PM
Bối Cảnh Phúc Âm (Câu 1- 30)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/003.BoiCanhPhucAm_1-30.mp3

dvtung
04-10-2007, 03:42 PM
Gioan Tiền Hô Được Tiên Báo (Câu 31- 92)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/004.GioanTienHoDuocTienBao_31-92.mp3

dvtung
04-10-2007, 03:44 PM
Truyền Tin (Câu 93- 174)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/005.TruyenTin_93-174.mp3

dvtung
04-10-2007, 03:55 PM
Thăm Viếng (Câu 175- 196)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/006.ThamVieng_175-196.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:00 PM
Magnificat (Câu 197- 222)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/007.Magnificat_197-222.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:02 PM
Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả (Câu 223 - 244)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/008.SinhNhatGioanTayGia_223-244.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:05 PM
Kinh Cảm Tạ (Câu 245-274)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/009.KinhCamTa_245-274.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:09 PM
Maria Trinh Thai (Câu 275-298)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/010.MariaTrinhThai_275-298.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:11 PM
Chúa Giêsu Giáng Sinh (Câu 299-402)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/011.ChuaGiesuGiangSinh_299-402.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:16 PM
Cắt Bì (Câu 403-406)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/012.CatBi_403-406.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:19 PM
Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Câu 407-426)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/013.DangChuaGiesuVaoDenThanh_407-426.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:21 PM
Giêsu Hiển Linh (Câu 427-486)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/014.GiesuHienLinh_427-486.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:29 PM
Trốn Sang Ai Cập - Ai Cập Trở Về NaDaRet (Câu 487-504)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/015.TronSangAiCap-AiCapTroVeNaDaRet_487-504.mp3

dvtung
04-10-2007, 04:31 PM
Lạc Mất Trong Đền Thờ (Câu 505-564)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/SDTT/MP3-1/016.LacMatTrongDenTho_505-564.mp3