PDA

View Full Version : cho mình hỏithanh_le_2706
26-12-2011, 11:34 AM
Cho mình hỏi
GIÊSU" nghĩa là gì, được viết trong Tin Mừng Mát-thêu: đoạn mấy-câu mấy?

KaJin
26-12-2011, 12:20 PM
Giêsu theo tiếng Do Thái có nghĩa là Đấng Cứu Thế! Nếu theo Tin Mừng của Thánh Sử Mát Thêu thì được nhắc tới ở "chương 1, câu 21" (Mt 1,21)

duoc1706
26-12-2011, 06:04 PM
Theo chú thích câu 21 chương 1 Tin Mừng theo thánh Mátthêu trong Kinh Thánh của Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ, Giêsu tiếng Hípri (tiếng Hebrew) viết là Yơhôshua hoặc Yêshûa, tiếng Hy Lạp viết là Iēsoûs, tiếng La Tinh viết là Iesus và tiếng Anh viết là Jesus, có nghĩa là Đức Chúa Cứu Độ (dịch sát là Giavê Cứu Độ).

happiness
26-12-2011, 07:39 PM
em zai mình giỏi nhỉ :4::4::6: