PDA

View Full Version : Chúa Giêsu Với Trẻ EmAugustineTuanBao
25-02-2012, 10:38 PM
Hình Ảnh Công Giáo
Chúa Giêsu Với Trẻ Em
+ Chất Lượng Cao
(Phù hợp cho dạng in phun kích thước lớn)


Sưu tầm - Xử Lý Ảnh :
AugustineTuanBao
Hộp thư góp ý :
Anhconggiao.Thanhcavietnam@gmail.com

Mục Lục Bài Viết
Trang 1 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139876&postcount=2)
Trang 2 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=139981&postcount=3)
Trang 3 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140062&postcount=4)
Trang 4 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140087&postcount=5)
Trang 5 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140209&postcount=6)
Trang 6 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140234&postcount=7)
Trang 7 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140273&postcount=8)
Trang 8 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140369&postcount=9)
Trang 9 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140410&postcount=10)
Trang 10 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140518&postcount=11)
Trang 11 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140580&postcount=12)
Trang 12 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140681&postcount=13)
Trang 13 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140708&postcount=14)
Trang 14 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140754&postcount=15)
Trang 15 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140913&postcount=16)
Trang 16 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140961&postcount=17)
Trang 17 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140998&postcount=18)
Trang 18 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141060&postcount=19)
Trang 19 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141185&postcount=20)
Trang 20 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141229&postcount=21)
Trang 21 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141303&postcount=22)
Trang 22 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141367&postcount=23)

AugustineTuanBao
26-02-2012, 10:31 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/01.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/02.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/03.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (3.7 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%201.rar

Trang 1

AugustineTuanBao
27-02-2012, 11:46 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/04.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/05.JPG

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/06.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.4 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%202.rar


Trang 2

AugustineTuanBao
28-02-2012, 11:05 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/07.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/08.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/09.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (5.3 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%203.rar

Trang 3

AugustineTuanBao
28-02-2012, 09:16 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/10.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/11.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/12.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.9 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%204.rar

Trang 4

AugustineTuanBao
01-03-2012, 07:47 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/13.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/14.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/15.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.9 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%205.rar

Trang 5

AugustineTuanBao
02-03-2012, 06:36 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/16.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/17.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/18.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.7 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%206.rar

Trang 6

AugustineTuanBao
02-03-2012, 05:52 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/19.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/20.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/21.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.9 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%207.rar

Trang 7

AugustineTuanBao
03-03-2012, 07:42 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/22.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/23.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/24.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.1 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%208.rar

Trang 8

AugustineTuanBao
04-03-2012, 12:46 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/25.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/26.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/27.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.4 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%209.rar

Trang 9

AugustineTuanBao
05-03-2012, 04:45 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/28.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/29.jpg

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/30.jpg

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.4 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2010.rar

Trang 10

AugustineTuanBao
06-03-2012, 06:36 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/31.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/31.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/32.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/32.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/33.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/33.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.1 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2011.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2011.rar)

Trang 11

AugustineTuanBao
07-03-2012, 09:01 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/34.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/34.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/35.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/35.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/36.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/36.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.7 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2012.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2012.rar)

Trang 12

AugustineTuanBao
08-03-2012, 05:33 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/37.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/37.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/38.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/38.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/39.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/39.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (5.1 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2013.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2013.rar)

Trang 13

AugustineTuanBao
08-03-2012, 04:41 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/40.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/40.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/41.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/41.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/42.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/42.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2014.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2014.rar)

Trang 14

AugustineTuanBao
11-03-2012, 09:58 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/43.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/43.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/44.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/44.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/45.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/45.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2015.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2015.rar)

Trang 15

AugustineTuanBao
12-03-2012, 05:46 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/46.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/46.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/47.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/47.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/48.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/48.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.8 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2016.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2016.rar)

Trang 16

AugustineTuanBao
12-03-2012, 08:16 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/49.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/49.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/50.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/50.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/51.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/51.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2017.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2017.rar)

Trang 17

AugustineTuanBao
13-03-2012, 08:23 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/54.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/54.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/52.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/52.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/53.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/53.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (1.4 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2018.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2018.rar)

Trang 18

AugustineTuanBao
15-03-2012, 05:24 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/55.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/55.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/56.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/56.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/57.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/57.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (3.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2019.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2019.rar)

Trang 19

AugustineTuanBao
16-03-2012, 11:45 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/58.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/58.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/59.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/59.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/60.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/60.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (4.1 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2020.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2020.rar)

Trang 20

AugustineTuanBao
17-03-2012, 11:42 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/61.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/61.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/62.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/62.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/63.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/63.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (7.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2021.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2021.rar)

Trang 21

AugustineTuanBao
18-03-2012, 10:25 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/64.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/64.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/65.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/65.jpg)

http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/66.jpg (http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Resize/66.jpg)

- Link Download Chất Lượng Cao: (2.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/Augusti...Trang%2022.rar (https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Voi%20Tre%20Em/Trang%2022.rar)

Trang 22