PDA

View Full Version : Chúa Giêsu Cầu NguyệnAugustineTuanBao
27-02-2012, 07:47 PM
Hình Ảnh Công Giáo
Chúa Giêsu Cầu Nguyện
+ Chất Lượng Cao
(Phù hợp cho dạng in phun kích thước lớn)


Sưu tầm - Xử Lý Ảnh :
AugustineTuanBao
Hộp thư góp ý :
Anhconggiao.Thanhcavietnam@gmail.com


Mục Lục Bài Viết
Trang 1 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140059&postcount=2)
Trang 2 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140060&postcount=3)

Trang 3 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140148&postcount=4)

Trang 4 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140314&postcount=5)
Trang 5 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140541&postcount=7)
Trang 6 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140442&postcount=6)
Trang 7 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140583&postcount=8)
Trang 8 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=140801&postcount=9)
Trang 9 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141197&postcount=10)
Trang 10 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141231&postcount=11)
Trang 11 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141305&postcount=12)
Trang 12 (https://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=141761&postcount=13)

AugustineTuanBao
28-02-2012, 10:50 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/01.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/02.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/03.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (4.8 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%201.rar

Trang 1

AugustineTuanBao
28-02-2012, 10:51 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/04.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/05.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/06.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (2.5 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%202.rar

Trang 2

AugustineTuanBao
01-03-2012, 06:08 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/07.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/08.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/09.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (1.0 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugtineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%203.rar

Trang 3

AugustineTuanBao
03-03-2012, 06:10 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/10.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/11.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/12.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (3.3 Megabyte)
http://www.thanhcavietnam.info/AugtineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%204.rar

Trang 4

AugustineTuanBao
04-03-2012, 07:27 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/13.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/14.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/15.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (2.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%206.rar

Trang 5

AugustineTuanBao
05-03-2012, 09:12 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/16.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/17.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/18.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (1.4 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%206.rar

Trang 6

AugustineTuanBao
06-03-2012, 07:12 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/19.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/20.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/21.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (2.3 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%207.rar

Trang 7

AugustineTuanBao
09-03-2012, 12:42 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/22.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/23.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/24.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (2.2 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%208.rar

Trang 8

AugustineTuanBao
15-03-2012, 09:00 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/25.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/26.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/27.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (1.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%209.rar

Trang 9

AugustineTuanBao
16-03-2012, 11:47 AM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/28.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/29.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/30.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (1.5 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%210.rar

Trang 10

AugustineTuanBao
17-03-2012, 12:15 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/31.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/32.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/33.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (2.9 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%211.rar

Trang 11

AugustineTuanBao
22-03-2012, 07:43 PM
http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/34.jpg


http://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/35.jpghttp://www.thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Resize/36.jpg- Link Download Chất Lượng Cao: (1.0 Megabyte)
https://thanhcavietnam.info/AugustineTuanBao/Jesus/Chua%20Giesu%20Cau%20Nguyen/Trang%212.rar

Trang 12