PDA

View Full Version : Tuyển tập: "Lời Nguyện Hương Bay 1"DonRac
20-03-2012, 07:40 AM
Xin giới thiệu cùng ACE, Tuyển tập Thánh Ca:
Lời Nguyện Hương Bay 1
của Nhạc sỹ Nguyên Phong, đã được Imprimatur tại Gp. Xuân Lộc

DonRac
20-03-2012, 07:42 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/CungVoiChuDan_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:43 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/HayCaNgoiChua_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:47 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/LenDenThanh_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:48 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/TienBuocLen_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:54 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/TienVaoCungDien_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:56 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/TienVaoDenTho_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:57 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/TuKhapBonPhuong_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:58 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/VangKimO_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:59 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/VaoCungThanh_np.pdf

DonRac
20-03-2012, 07:59 AM
https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenPhong/NhapLe/VaoTienDinh_np.pdf