PDA

View Full Version : Chúa là Đâng Thánh 2Vinam
06-05-2012, 08:16 AM
Bài hát Chúa là Đấng Thánh
Sách: Tuyển Tập Chay & Phục Sinh (trang 136)
Imprimatur:
Phaolô Nguyenx Văn Hòa
20.02.2009

https://thanhcavietnam.info/vinamcanh/PDF/LinhTinh/Chua%20la%20Dang%20Thanh.pdf