PDA

View Full Version : Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cườihongbinh
28-07-2012, 04:05 PM
Bài Hát: Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ:Trần Trung Ðạo
Thể Hiện: Thanh Thúy

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/DoiCaThienThuTiengMeCuoi_votahan_ThanhThuy.mp3

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/DoiCaThienThuTiengMeCuoi_votahan.pdf

hongbinh
28-07-2012, 04:14 PM
Thưởng thức hồn nhạc của một người khác nhé


Bài Hát: Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười
Nhạc: Đặng Vương Quân
Thơ:Trần Trung Ðạo
Thể Hiện: Phương Dung

https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/DoiCaThienThuTiengMeCuoi_dangvuongquan_PhuongDung.mp3


https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/DoiCaThienThuTiengMeCuoi_dangvuongquan.JPG