PDA

View Full Version : [ Live] Truyền hình trực tiếp Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ X, Lạng SơnNgô Quang Trường
25-10-2012, 03:13 PM
http://mangconggiao.net/home/index.php?language=en&nv=news&op=Thieu-Nhi-Gioi-Tre/Live-Truyen-hinh-Dai-Hoi-Gioi-Tre-Giao-Tinh-Ha-Noi-lan-thu-X-Lang-Son-120


http://mangconggiao.net/diendan