PDA

View Full Version : Xin đừng khóc thương tôiT Phương Đông
08-11-2012, 08:32 AM
( xem phim truyện "Xin đừng khóc thương tôi Sudan" về cuộc đời của Linh Mục John Lee Tae Suk, link:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NpTbCaakQkc )

http://vn.mg61.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_502212_AEKWCmoAAHxBUJrmGAa%2bt1NlwBo&pid=3&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeohttp://vn.mg61.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_502212_AEKWCmoAAHxBUJrmGAa%2bt1NlwBo&pid=8&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeohttp://vn.mg61.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_502212_AEKWCmoAAHxBUJrmGAa%2bt1NlwBo&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeohttp://vn.mg61.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_502212_AEKWCmoAAHxBUJrmGAa%2bt1NlwBo&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeohttp://vn.mg61.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2_0_0_1_502212_AEKWCmoAAHxBUJrmGAa%2bt1NlwBo&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=YahooMailNeo