PDA

View Full Version : Bộ Lễ Cầu Hồn (Ns. Thế Thông)giusehien
22-11-2012, 08:07 AM
Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh xin giới thiệu Bộ Lễ Cầu Hồn (mới) của Nhạc sĩ Thế Thông, thành viên nhạc đoàn. Quý vị và các bạn có thể download theo dạng file PDF và các bản đệm đàn theo dạng file Midi dưới đây:

Xin Thương Xót – Download PDF (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/1_xinthuongxot.pdf) – Download Bản đệm đàn Midi (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/ThuongXotDemDan.mid)
Đáp Ca: Hồn Con Kêu Khấn - Download PDF (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/2_dapcahonconkeukhan.pdf) – Download Bản đệm đàn Midi (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/dapcahonconkeukhan.mid)
Alleluia - Download PDF (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/3_alleluia.pdf) – Download Bản đệm đàn Midi (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/AlleluiaDemdan.mid)
Thánh Thánh Thánh - Download PDF (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/4_thanh.pdf) – Download Bản đệm đàn Midi (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/ThanhThanhThanhDemdan.mid)
Lạy Chiên Thiên Chúa - Download PDF (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/5_laychientc.pdf) – Download Bản đệm đàn Midi (http://www.lebaotinh.com/thanhca/thethong/bolecauhon/LayChienThienChuaDemDan.mid)

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/01xinthuongxot_tt.jpg

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/02dapcahonconkeukhan_tt.jpg

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/03alleluia_tt.jpg

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/04thanhthanh_tt.jpg

http://i287.photobucket.com/albums/ll133/onggiakeu/05laychientc_tt.jpg

http://www.lebaotinh.com